Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu

kurs pedagogiczny 2Bielski Ośrodek ZDZ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na:

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

 Program szkolenia  został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN.

Czas trwania kursu: 80 godzin - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 29 marca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 644) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Koszt szkolenia: 800,00 zł/osobę (w grupie minimum 6-osobowej)

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu  końcowego egzaminu wewnętrznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2019 poz. 1533) oraz uzyskuje tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Informacje i zapisy:

 • OKZ Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22
 • tel. 85 730 24 49
 • bielsk@zdz.bialystok.pl

BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - samokształcenie kierowane

bhp
 
PRACODAWCO, KIEROWNIKU!!!  Sprawdź, czy masz aktualne szkolenie
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Organizujemy okresowe szkolenie  bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

- kierownicy i pracodawcy - 16 godz., 2 dni ( w tym: pierwszy dzień   to samokształcenie kierowane, a drugi - zajęcia w OKZ               Bielsk Podlaski przy ul. Krynicznej 22 od godz. 8.30)           
- szkolenie ważne 5 lat.

 

TERMIN: 22 - 23.02.2023r. 

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:
 
 
 
 
 
 
 

tel.: (85) 730 24 49     e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl     

 

 

 

Weryfikacja uprawnień energetycznych (wszystkich 3 grupy) w zakresie E i D

mrk figures 2 01Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)
Grupy 1, 2, 3

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe


data egzaminu: 21 lutego 2023r. godz. 16.15   

 

 
 trwa przyjmowanie wniosków

 UWAGA!!!

W dniu 2 lipca 2022r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej
się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć: 
(§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 ) ------> Zaświadczenie_pracodawcy.pdf <-------

 2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

  1. opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (w 2023r. jest to 10% z 3490,00 zł czyli 349,00 zł) , obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
  2. zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty:   
705 02 02 Egzamin E - Imię i nazwisko

Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

   Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Harmonogram zjazdów w Szkole Policealnej w sem. IV rok szkolny 2022/2023

                                                                               harmonogram zajec

 

Harmonogram zjazdów

Szkoła Policealna w Bielsku Podlaskim
rok szkolny 2022/2023 (IV semestr)

 

11 - 12 lutego 2023

25 - 26 lutego 2023

11 -12 marca 2023

18 - 19 marca 2023

25 - 26 marca 2023

1 - 2 kwietnia 2023

22 - 23 kwietnia 2023

13 - 14 maja 2023

27 - 28 maja 2023

 

Zastrzegamy, iż terminy zjazdów mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Wszystkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz kotlow miniaturaJeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez bielski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie (tylko na paliwa stałe)   trwa 20 godziny dydaktyczne (18 godzin teorii oraz 2 godz. zajęć praktycznych)

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

TERMIN KURSU:    20 - 21 lutego 2023r. w godz. od 8.00 do 16.00

 

 

Koszt kursu: 420,00 zł/osobę

Koszt egzaminu weryfikującego uprawnienia: 349,00 zł/wniosek

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

 

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Szkolenia okresowe BHP w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie!


W przypadku zebrania się min. grupy 6 osobowej oferujemy szkolenia w zakresie BHP:

-robotnicze (8 godz. zajęć, ważne 3 lata),

-administracyjno-biurowe (8 godz. zajęć, ważne 6 lat),

-kierownicy i pracodawcy (16 godz., 2 dni, ważne 5 lat).

 
Prowadzimy nabór na szkolenia:
 
 •  BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,

 •  BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

 • BHP dla kierowników i pracodawców.

  Zadzwoń, zapisz się!


  Najbliższy termin szkolenia dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz na stanowiskach robotniczych:
  - 25.01.2023r. godz. 8.30

 

Zapewniamy wszelkie zasady reżimu sanitarnego, szkolenia odbywają się w mniejszych grupach w ozonowanych salach.

 
 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

tel.: (85) 730 24 49     e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl     

 

 

 

Szczegółowy plan zajęć w Szkole Policealnej sem.III TA

jo szczepanska 5aiRb5f464A unsplash 2

Szczegółowy plan zajęć w Szkole Policealnej 

 TECHNIK ADMINISTRACJI  -   EKA.01. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI
  sobotaniedziela
lekcjagodziny24.09.202225.09.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowejPodstawy prawa cywilnego 
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowejPodstawy prawa cywilnego
    
lekcjagodziny08.10.202209.10.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Organizacja pracy biurowejPracownia pracy biurowej 
6.- 10. 12.10- 16.15Organizacja pracy biurowej Pracownia pracy biurowej 
    
lekcjagodziny15.10.202216.10.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Podstawy prawa finansów publicznych       Podstawy prawa pracy
6.- 10. 12.10- 16.15Podstawy prawa finansów publicznych Podstawy prawa pracy
    
lekcjagodziny05.11.202206.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracjiPodstawy prawa administracyjnego 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji Podstawy prawa administracyjnego
    
lekcjagodziny19.11.202220.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowej Organizacja pracy biurowej
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowej Podstawy prawa finansów publicznych
    
lekcjagodziny26.11.202227.11.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Podstawy prawa pracyPostępowanie w administracji 
6.- 10. 12.10- 16.15Podstawy prawa pracy Postępowanie w administracji
    
lekcjagodziny03.12.202204.12.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracji Pracownia pracy biurowej 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji Pracownia pracy biurowej 
    
lekcjagodziny17.12.202218.12.2022
1.- 5.8.00 - 12.05Postępowanie w administracji Podstawy prawa finansów publicznych 
6.- 10. 12.10- 16.15Postępowanie w administracji 
    
lekcjagodziny14.01.202315.01.2023
1.- 5.8.00 - 12.05Pracownia pracy biurowej Postępowanie w administracji 
6.- 10. 12.10- 16.15Pracownia pracy biurowej Postępowanie w administracji 

 

 

Plan do pobrania  - tutaj

Kadry i płace- trwa nabór

administracja2 miniaturaZapraszamy do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 3 października 2022r.

 

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 66

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki
 • Obsługa programu komputerowego Płatnik

Koszt szkolenia: 900,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kadry i płace” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: