Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem!!!!

Planowany termin rozpoczęcia kursu w OKZ Bielsk Podlaski - II połowa maja 2022r.

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

ksiegowsc male

- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,

- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,

- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

 

 

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

60 godz. zajęć

Szkolenie jest płatne*,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów unijnych przez OKZ Bielsk Podlaski

 

UCZESTNICY KURSU:

Uczestnikami kursu mogą być osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości lub dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Księgowość wspomagana komputerem

Planowana liczba godzin zajęć

 

Przedmioty

Teoretyczne

Praktyczne

1

Zasady rachunkowości

1

3

2

Bilans, rachunek zysków i strat, zamknięcie roku

1

6

3

Aktywa trwałe

1

5

4

Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa

1

3

5

Ewidencja magazynowa materiałów

1

3

6

Wynagrodzenia

1

5

7

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

1

7

8

Rozrachunki i roszczenia

1

5

9

Inwentaryzacja

1

2

10

Ewidencja kosztów i przychodów

1

5

11

Kapitał, fundusze i wynik finansowy

1

2

12

Wybrane zagadnienia systemu podatkowego, podatek VAT

1

2

  

12

48

  

60

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone zgodnie z programem,
 • profesjonalna i doświadczona kadra (wykładowcy akademiccy, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • szereg materiałów dydaktycznych, środków multimedialnych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i innych,
 • prowadzenia rachuby płac,
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności,
 • prowadzenia rozrachunków z innymi podmiotami,
 • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego,
 • prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej,
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wykonywania zadań zawodowych księgowego z wykorzystaniem możliwości, jakie daje oprogramowanie komputera.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Kadry i płace- trwa nabór

administracja2 miniaturaZapraszamy do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: do ustalenia przy zebraniu grupy min. 5-6 osób

 

 

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 66

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki i składki
 • Obsługa programu komputerowego Płatnik

Koszt szkolenia: 900,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kadry i płace” zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W ramach kursu osoby po 30 roku życia mogą odbyć go za darmo w ramach projektu unijnego!

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Szkolenia okresowe BHP w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie!


W przypadku zebrania się min. grupy 6 osobowej oferujemy szkolenia w zakresie BHP:

-robotnicze (8 godz. zajęć, ważne 3 lata),

-administracyjno-biurowe (8 godz. zajęć, ważne 6 lat),

-kierownicy i pracodawcy (16 godz., 2 dni, ważne 5 lat).

 
Prowadzimy nabór na szkolenia:
 
 •  BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,

 •  BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

 • BHP dla kierowników i pracodawców.

  Zadzwoń, zapisz się!


  Najbliższy termin szkolenia: -  17 stycznia 2022r. dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz na stanowiskach robotniczych.

 

Zapewniamy wszelkie zasady reżimu sanitarnego, szkolenia odbywają się w mniejszych grupach w ozonowanych salach.

 
 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

tel.: (85) 730 24 49     e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl     

 

 

 

Nauczanie zdalne w Szkole Policealnej

zdalneW związku z decyzjami Rządu RP informujemy, że od soboty 24.10.2020r. do odwołania przechodzimy na nauczanie zdalne w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim. Słuchacze nie przychodzą do szkoły w czasie zjazdów:

24-25.10.2020r.

7-8.11.2020r.

Zajęcia zostaną zrealizowane zgodnie z informacjami przesłanymi Państwu na skrzynki e-mailowe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Weryfikacja uprawnień energetycznych (wszystkich trzech grup) w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

data egzaminu: 3 marca 2022r. godz. 16.15

             -> istnieje możliwość uczestnictwa w 2 godz. seminarium przed egzaminem

 

 

W związku z epidemiąkoronawirusa należy przestrzegać zasad wprowadzonego reżimu sanitarnego: 

- przy wejściu dostępny jest środek dezynfekcyjny- użycie: OBOWIĄZKOWE,

- każda osoba wchodząca powinna mieć na twarzy maseczkę osłaniającą nos i usta,

- w dniu egzaminu w bezpośrednim sąsiedztwie sali egzaminacyjnej nie może znajdować się więcej niż 6 osób,

- pozostałe oczekujące osoby powinny w bezpiecznej odległości od siebie (2 m) pozostawać na zewnątrz budynku.

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 
 trwa przyjmowanie wniosków

 

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty* (koszt: 301,00 zł/wniosek)
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02.

Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

   Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej !!!

info 375160 180Informujemy, że w zakładce:  Szkoła- Harmonogram zjazdów - są już podane daty zjazdów i szczegółowe plany zajęć w semestrze zimowym w roku szkolnym 2020/2021. 

Można też kliknąć TUTAJ

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna- termin: 17 sierpnia 2020 r.

pierwsza pomoc miniatura

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs:

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Stłuczenie, złamanie, porażenie prądem, zatrzymanie akcji serca... Mimo że nikt nie przewiduje, że może go spotkać taka sytuacja, w życiu różnie bywa. Dlatego zasady udzielania pierwszej pomocy dla nikogo nie powinny być obce. Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

TERMIN: 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00

ILOŚĆ GODZIN: 8 (godz. dydaktycznych)

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

KOSZT KURSU: 120,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Kurs obsługi wózków jezdniowych w OKZ w Bielsku Podlaskim

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli szukasz pracy, w której atutem jest posiadanie kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych- zdobądź te uprawnienia w OKZ w Bielsku Podlaskim!!!

Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne 10 lat. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: zbieramy grupę chętnych
zapraszamy do zapisów!!!

 

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ILOŚĆ GODZIN: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

 

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

KOSZT KURSU (łącznie z egzaminem przed komisją UDT):

1 050,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)
 • wynajem wózka widłowego na zajęcia praktyczne
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (212,34 zł).


Dodatkowo można odbyć kurs bezpłatnie w ramach projektu unijnego
pracujacy19

Zgłoś jak najszybciej - jeśli:

->masz ponad 30 lat, umowę o pracę za najniższą krajową (w 2022r. 3.010,00 brutto), umowę na pół etatu itp.

-> jeśli masz 30 lat i jesteś bezrobotny, niezarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy

ZAPRASZAMY!!!

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY: