Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja 2024/2025 - Szkoła Policealna

rekrutacja 2024 2025 policealna

Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim

obowiązująca w roku szkolnym  2024/2025

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód,
do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim.

Uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie

stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy !!!

 

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I H

   

   

  IGIENY PRACY (1,5-roczny cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)

 

 INFORMACJE O NAUCE W SZKOLE POLICEALNEJ

 
podbudowa programowa: 
 • szkoła średnia (matura nie jest wymagana)
o zajęciach:
 • kształcenie w szkole policealnej odbywa się w systemie weekendowym, tj. w soboty i niedziele - przeciętnie 2 zjazdy w miesiącu,

 • zajęcia odbywają się w godz. 8.00 - 16.00,

 • słuchacze do 26 r. ż. otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,

 • wydawane są zaświadczenia o pobieraniu nauki do instytucji państwowych.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

Opis zawodu:

Do podstawowych zadań Technika BHP w firmie należy identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń.

Czesne: 150,00 zł/m-c.
 

Technik administracji

Opis zawodu:

Technik administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
perspektywy zawodowe:

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
 • biurach fundacji, stowarzyszeń,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.

Czesne 150,00 zł/m-c.

 

Technik usług kosmetycznych

 Opis zawodu:

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalny na organizm człowieka.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 perspektywy zawodowe:

Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Czesne 200,00 zł/m-c.

Szkoła zapewnia sprzęt i kosmetyki do realizacji zajęć. Pracujemy na markach CLARENA i NOREL.

 

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje Szkoła).
czekamy na ciebie, zapisz siĘ już dziś!
o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja trwa!!!

 

dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek