Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

kurs Uprawnienia elektryczne do 1 kV

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim zaprasza na kurs :

  EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV 

 elektryk miniatura


 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie swiadectwa kwalifikacyjnego w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
 
Po ukończeniu kursu słuchacz powinien umieć:
- charakteryzować budowę i zasady doboru przewodów elektroenergetycznych,
- określać sposób prowadzenia przewodów elektroenergetycznych,
- charakteryzować narzędzia, sprzęt pomocniczy stosowane przy pracach montażowych,
- określać kolejność i spoób wykonywania poszczególnych prac montażowych,
- przyłączać prawidłowo przewody do urządzeń elektrycznych,
- podać przepisy prawne regulujące wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
- scharakteryzować zakres wymagań kwalifikacyjnych oraz sposób uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego,
- scharakteryzować zasady obowiązujące przy organizowaniu i wykonywaniu prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,
-określić sposób przyjmowania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do eksploatacji,
- określić zakres wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji (oględziny, przeglądy),
- podać podstawowe czynności  wykonywane w zakresie obsługi (oględziny, czynności łączeniowe, prace porządkowe, rejestracja wskazań aparatury kontrolno- pomiarowej),
- określić przypadki, w których urządzenie, instalacja lub sieć powinny być wycofane z eksploatacji,
- określić sposób oceny stanu technicznego instalacji,
- określić zakres i terminywykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji instalacji,
- określić obowiązki osób eksploatujących instalacje elektroenergetyczne,
- scharakteryzować działanie prądu na organizm ludzki,
- scharakteryzować środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w zależności od układów sieciowych i klas urządzeń,
- scharakteryzować zasady ratowania osób porażonych prądem elektrycznym,
- wymienić podstawowe akty prawne dotyczące prawa energetycznego.

Grupa docelowa

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:
– ukończył 18 rok życia,
– ukończył zasadniczą lub średnią szkołę zawodową,

Opis realizacji

Kurs  będzie realizowany w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku przy ul. Krynicznej 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zakres tematyczny

Budowa i montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Bezpieczeństwo
Podstawowe akty prawne

Prowadzący

Wykładowca posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Materiały szkoleniowe

Materiały drukowane, zeszyt i długopis.

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.
Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Harmonogram

Liczba godzin zajęć- 20

Zajęcia do zrealizowania w 5-ciu spotkaniach (sesjach) po 4 godziny dydaktyczne (45-minutowe).

Cena

Koszt kursu: 651,00 zł/osobę (w tym koszt egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną: 301,00 zł/wniosek), koszt samego kursu: 350,00zł.

Koszt obejmuje:

- profesjonalną kadrę dydaktyczną
- materiały szkoleniowe (materiały drukowane, zeszyt, długopis)
- egzamin
- wydanie świadectwa kwalifikacyjnego

Kontakt do opiekuna szkolenia

Agnieszka Czarzbon-Peplińska, tel. (85) 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl