Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu

kurs pedagogiczny 2Bielski Ośrodek ZDZ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na:

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

 Program szkolenia  został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN.

Czas trwania kursu: 80 godzin - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 29 marca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 644) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Koszt szkolenia: 800,00 zł/osobę (w grupie minimum 6-osobowej)

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu  końcowego egzaminu wewnętrznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2019 poz. 1533) oraz uzyskuje tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Informacje i zapisy:

  • OKZ Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22
  • tel. 85 730 24 49
  • bielsk@zdz.bialystok.pl