Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Rekrutacja - szkoła policealna

 

bhp rekrutacjaadministracjakosmetyczkarachunkowoscopiekun med

oferta edukacyjna szkoły policealnEJ w bielsku podlaskim

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód,
do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim.

Uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy.

 

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5-roczny cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • OPIEKUN MEDYCZNY (roczny cykl kształcenia - 2 semestry)

 

 INFORMACJE O NAUCE W SZKOLE POLICEALNEJ

 
podbudowa programowa: 
 • szkoła średnia (matura nie jest wymagana)
o zajęciach:
 • kształcenie w szkole policealnej odbywa się w systemie weekendowym, tj. w soboty i niedziele - przeciętnie 2 razy w miesiącu,

 • zajęcia odbywają się w godz. 8.00 - 16.00,

 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,

 • wydawane są zaświadczenia o pobieraniu nauki do instytucji państwowych,

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się na podstawie minimum 50-procentowej obecności na każdych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przedstawionej na koniec każdego semestru pracy kontrolnej oraz zaliczeniu egzaminu semestralnego,

 • każdy słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminów zawodowych organizowanych przez OKE, którego zdanie warunkuje uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

Opis zawodu:

Do podstawowych zadań Technika BHP w firmie należy identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń.

przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości*,
 • podstawy prawa pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ergonomia w procesie pracy,
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy - język angielski,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • symbol zawodu: 325509,
 • nauka trwa 3 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji:  BPO.01.- Zarządzanie bezpieczeństwem w srodowisku pracy
 • praktyka zawodowa: w II i III semestrze po 80 godzin, łącznie w cyklu nauczania 160 godz.

Czesne TYLKO 80 zł/m-c. W przypadku zebrania się grupy minimum 25-osobowej nauka BEZPŁATNA.

 

Technik administracji

Opis zawodu:

Technik administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
perspektywy zawodowe:

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
 • biurach fundacji, stowarzyszeń,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.
przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości*,
 • język obcy w administracji - język angielski,
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • podstawy prawa pracy,
 • podstawy prawa administracyjnego,
 • podstawy finansów publicznych,
 • wykonywanie pracy biurowej,
 • postępowanie w administracji.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik administracji,
 • symbol zawodu: 334306,
 • nauka trwa 4 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji: EKA.01.- Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • praktyka zawodowa: w II i III semestrze po 160 godzin, łącznie w cyklu nauczania 320 godz.

Czesne TYLKO 80 zł/m-c. W przypadku zebrania się grupy minimum 25-osobowej nauka BEZPŁATNA.

 

Technik usług kosmetycznych

 Opis zawodu:

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalny na organizm człowieka.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 perspektywy zawodowe:

Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości*,
 • działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym,
 • język obcy zawodowy w kosmetyce - język angielski,
 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce,
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu,
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała,
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stop i ciała.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik usług kosmetycznych,
 • symbol zawodu: 514207,
 • nauka trwa 4 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacjI: FRK.04.- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • praktyka zawodowa: w II i IV semestrze po 80 godzin, łącznie w cyklu nauczania 160 godz.

Czesne 100 zł/m-c. Szkoła zapewnia sprzęt i kosmetyki do realizacji zajęć. Pracujemy na markach CLARENA i NOREL.

 

Opiekun medyczny

Opis zawodu:

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę w szpitalach (oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze), ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna), środowiskowych domach pomocy, fundacjach, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

przedmioty:
 • podstawy przedsiębiorczości*,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • zdrowie publiczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • zarys psychologii i socjologii,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język migowy,
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia - język niemiecki,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.
program kształcenia:
 • nazwa zawodu: opiekun medyczny,
 • symbol zawodu: 532102,
 • nauka trwa 2 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji: MED.03.-Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • praktyka zawodowa: w I i II semestrze po 80 godzin, łącznie w cyklu nauczania 160 godz.

Czesne 100 zł/m-c.

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tego przedmiotu.

 

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie będą wydawane słuchaczom dopiero po zebraniu się wymaganej minimalnej ilości osób na dany kierunek kształcenia- o wszystkim poinformujemy telefonicznie)
czekamy na ciebie, zapisz sie już dziś - liczba miejsca ograniczona
o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń
rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2019 r.
dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

 

Harmonogram zjazdów 2018/2019

HARMONOGRAM ZJAZÓW

W SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BIELSKU PODLASKIM

ZDZ W BIAŁYMSTOKU

rok szkolny 2018/2019

(semestr letni)

 

09 – 10 lutego 2019

23 – 24 lutego 2019

09 – 10 marca 2019

23 – 24 marca 2019

06 – 07 kwietnia 2019

13 – 14 kwietnia 2019

11 – 12 maja 2019

25 – 26 maja 2019

08 – 09  czerwca 2019

Zastrzegamy, iż terminy zjazdów mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Wszystkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowy plan zajęć     kliknij TUTAJ

 

Dla słuchaczy

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BIELSKU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

technik USŁUG KOSMETYCZNYCH semestr III   pobierz plan zajęć

 

OPIEKUN MEDYCZNY semestr I  pobierz plan zajęć

 

Technik administracji semestr III  pobierz plan zajęć

 

Technik RACHUNKOWOŚCI semestr I  pobierz plan zajęć

 

Ważna informacja:
Przydział sal w poszczególnych dniach zjazdów będzie dostępny na tablicy ogłoszeń.

 

Koncepcja pracy szkoły

Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim,
jakim jest, sprawimy, że już taki zostanie.
Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim,
jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym,
kim naprawdę może zostać.

P. Pellegrino

Misją Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie prowadzenia zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania, przygotowywania słuchaczy zarówno do egzaminu państwowego jak i do pełnienia ról zawodowych w wyuczonych zawodach dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Słuchacze:
 • zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego i kreatywnego wykorzystania ich na płaszczyźnie zawodowej i osobistej
Nauczyciele:
 • są kreatywni i twórczy
 • stosują aktywne, atrakcyjne dla słuchaczy metody nauczania
 • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy
 • tworzą przyjazną atmosferę pracy w szkole, klimat zaufania i współpracy
 • są kreatywni i twórczy
 • reprezentują szkołę na zewnątrz
Dyrektor:
 • dba o rozwój organizacyjny szkoły
 • organizuje proces kształcenia
 • tworzy klimat i warunki do współpracy

Dla nauczycieli

dokumenty do wykorzystania przez nauczycieli
 • Plan wynikowy / Rozkład materiału nauczania dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim Pobierz 1 stronę

 • Przedmiotowy system oceniania (PSO) dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim Pobierz 1 stronę

Szkoły zaoczne

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna

Oferta edukacyjna

Obecnie kształcimy na kierunkach:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  - zaoczne

Znajdź Szkołę lub ośrodek