Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

INFORMACJA

uwagaUprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień) bielski Ośrodek ZDZ będzie czynny w godzinach: 8.00-17.00

 

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy w czerwcu do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   28 czerwca 2018 R.  (czwartek) godz. 16.00

 

UWAGA zmiana godziny egzaminu:

zapraszamy o 14.30

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek)*
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

 

 

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Szkolenia okresowe BHP w czerwcu w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy w czerwcu do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

29 czerwca 2018 r. (piątek), w godz.: 8.30-15.00

 

  Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Spawanie miniaturaKończy Ci się termin ważności uprawnień spawalniczych? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin przedłużający lub odnawiający uprawnienia spawalnicze w następujących metodach:

 • MAG - 135,
 • MIG - 131,
 • TIG - 141.

Termin egzaminu weryfikacyjnego: 16 kwietnia 2018 r., godz.10.00.

Celem jest przedłużenie lub odnowienie ważności uprawnień spawalniczch.

Warunki przyjęcia: uczestnikami mogą być osoby, które zamierzają przedłużyć lub odnowić ważność uprawnień spawalniczych.

Egzamin obejmuje: wykonywanie złączy egzaminacyjnych zgodnie z posiadanymi przez osobę egzaminowaną uprawnieniami.

W dniu egzaminu należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • posiadany certyfikat i książkę spawacza,
 • potwierdzenie wpłaty za egzamin (dotyczy osób indywidualnych), natomiast dla osób kierowanych przez firmę- dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.

Koszt egzaminu: 250,00 zł za każdą metodę

Po zadaniu egzaminu uczestnik otrzymuje:

 • wpis do certyfikatu - Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • wpis do Książki Spawacza.

Wykonywanie złączy egzaminacyjnych odbywa się na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22. Więcej o pracowni spawalniczej możesz przeczytać TUTAJ

Rekrutacja do projektu „WSPARCIE NA STARCIE"

zdjęcie wsparcie na starcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku informuje, że został wydłużony czas składania formularzy do projektu: „WSPARCIE NA STARCIE – szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą -II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

NOWY TERMIN:  do 18.05.2018 r.

DLA KOGO?

 • osoby po 30 roku życia,
 • bezrobotne / poszukujące pracy /nieaktywne zawodowo
 • zamieszkujące subregion bielski, tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: tj.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

CEL:
Przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

FORMY WSPARCIA:

 • 40-godzinne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zakres szkolenia obejmuje następujące moduły:
  • Mój Biznes Plan
  • Księgowość w małej firmie
  • Podatkowe ABC
  • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania malej firmy
  • Jak założyć działalność gospodarczą
 • dotacja inwestycyjna do 24 330 zł
 • wsparcie pomostowe:
  • wsparcie finansowe (pierwsze 6 m-cy: do 1850 zł/brutto/m-c, kolejne 6 m-cy: do 490 zł/brutto/m-c)
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych)
 • spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń.
 Więcej informacji o projekcie znajdziesz   tutaj


INFORMACJE I KONTAKT:

Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

Targi Edukacyjno-Zawodowe w Bielsku Podlaskim

0115 marca w hali Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe  zrealizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie – zarówno wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i ich rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery działające w Bielsku Podlaskim przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski. Targi dały możliwość jak najlepszego wyeksponowania walorów i korzyści, jakie płyną ze świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji dobrego startu na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Nasza oferta skierowana była zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, a przedstawiała się następująco:

 • kursy zawodowe i hobbystyczne,
 • Szkoła Policealna,
 • projekty unijne realizowanie obecnie przez nasz Ośrodek.

Poniżej krótka fotorelacja z targów. Zapraszamy do obejrzenia !

View the embedded image gallery online at:
http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html#sigProIdbc0aa9b542

 

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 kurs pedagogiczny miniaturaBielski Ośrodek ZDZ realizuje w kwietniu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel kształcenia:  Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).

Czas trwania kursu: 80 godzin

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Materiał nauczania:

Podstawy pedagogiki 20 godzin
Podstawy psychologii 20 godzin
Podstawy metodyki kształcenia praktycznego 30 godzin
Praktyka metodyczna 10 godzin
 
Harmonogram:
12.04.2018 r. 8.30-16.40
13.04.2018 r. 8.30-16.40
14.04.2018 r. 8.30-16.40
15.04.2018 r. 8.30-16.40
21.04.2018 r. 9.00-17.00
22.04.2018 r. 9.00-17.00
28.04.2018 r. 9.00-17.00
29.04.2018 r. 9.00-17.00
 
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.
1632).
 
Koszt kursu: 800,00 zł brutto/osobę (w grupie min. 8-osobowej)

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - składanie wniosków tylko do 30.03.2018

PSF WUP miniaturaZakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku ogłosił NABÓR na dofinansowanie usług rozwojowych.

Nabór dotyczy:

 • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (m.in. usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
 • do 5 000 PLN
 • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:

4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 2 000 000,00 PLN dla przedsiębiorców ubiegających się po raz pierwszy o dofinansowanie usług rozwojowych

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.03.2018r. od godz. 7:30 do 30.03.2018r. do godz. 15:30.

Więcej informacji: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim dysponuje szeroką ofertą szkoleniową zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Kontakt do Ośrodka Kształcenia Zawodowego

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

Tel. 85 730-24-49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

bony miniaturaPowiat bielski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .
 
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
 • maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
 • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych
 

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

 1. Dla kogo takie szkolenia?

Skorzystać ze szkoleń mogą wszyscy chętni bez względu na status na rynku pracy (pracujący i bezrobotni). Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca powiat bielski. Szczegółowe informacje na stronie:

https://bonynaszkolenie.pl/

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

 3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez bielski Ośrodek ZDZ:

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 1. Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
 2. Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Bielsk Podlaski

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do doradców kariery w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim mieszczącym się przy ul. Widowskiej 1 (pokój 1.10 i 1.11)- budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09. czynne w godzinach: 7.30-15.30 i tam wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych szkoleniami

znajdziesz na stronie:

 http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

 

Kurs kroju i szycia

kroju i szycia miniaturaMasz w domu maszynę do szycia?

Jeśli na razie służy Ci tylko jako element wystroju wnętrza, a chcesz zrealizować wreszcie swoje krawieckie pomysły i fantazje to zapraszamy na warsztaty kroju i szycia. Stworzyliśmy  w bielskim Ośrodku niepowtarzalną okazję, aby nauczyć się własnoręcznie projektować i tworzyć odzież dla siebie i całej rodziny lub też stworzyć niepowtarzalne elementy dekoracyjne do domu…

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wymagana liczba uczestników: min. 8 osób

Liczba godzin:  60 (wyłącznie zajęcia praktyczne)

Sposób organizacji szkolenia:

 • zajęcia będą prowadzone w weekendy (średnio po 6 godzin dydaktycznych dziennie)
 • szczegółowy grafik spotkań (częstotliwość i godziny zajęć zostaną ustalone po zebraniu się grupy)

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe techniki szycia - stosowane w odzieży damskiej;
 • Konstrukcja i modelowanie bluzki damskiej, spódnicy i sukienki, przenoszenie zaszewek, wykonanie cięć, opisanie i wykonanie szablonu;
 • Anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie;
 • Wykonywanie tekstylnych elementów ozdobnych do domu (według pomysłów uczestniczek)

    Zapraszamy z własną maszyną do szycia i zapewniamy:

 • merytoryczną i doświadczoną prowadzącą
 • materiały do ćwiczeń
 • przerwę kawową

Koszt szkolenia: 650,00 zł/osobę

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 186).