Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia okresowe BHP w październiku w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy w październiku do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

1). Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

  15 października 2019 r. (wtorek), w godz.: 8.30-15.00

2). Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

 15 października 2019 r. (wtorek), w godz.: 8.30-15.00

3). Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami: (szkolenie dwudniowe, 16 godz. dydaktycznych):

  22 i 24 października 2019 r. (wtorek i czwartek), w godz.: 8.30-15.00

 

   Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

Kurs obsługi wózków jezdniowych w październiku w OKZ w Bielsku Podlaskim

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli chcesz zdążyć jeszcze przed zimą i zdobyć uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych zgłoś się niezwłocznie do Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim. Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: pierwsze zajęcia 7 października

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ILOŚĆ GODZIN: 35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem
 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

HARMONOGRAM:

zajęcia teoretyczne (dla całej grupy):

07.10.2019 r.  poniedziałek, godz.15.30-20.20

08.10.2019 r. wtorek, godz.15.30-20.20

09.10.2019 r. środa, godz.15.30-20.20

10.10.2019 r. czwartek, godz.14.30-20.15

zajęcia praktyczne: do ustalenia z uczestnikami

 

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

KOSZT KURSU (łącznie z egzaminem przed komisją UDT):

800,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Kadry i płace

administracja2 miniaturaZapraszamy we wrześniu 2019r. do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

 KADRY I PŁACE

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 17 września 2019 r. , godz. 16.15

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac.

Ilość godzin: 60

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
 • Obsługa programu komputerowego z pakietu Insert (Gratyfikant) 

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe.
Zapewniamy serwis kawowy.

Harmonogram kursu:

Spotykamy się dwa razy w tygodniu (środy i piątki) po 3 godz. dydaktyczne każdorazowo w godz. 16.15-18.30 - łącznie 20 spotkań:

17.09. 2019 r. (pierwsze zajęcia wyjątkowo we WTOREK)
20.09. 2019 r.
25.09. 2019 r.
27.09.2019 r.
 
02.10.2019 r.
04.10.2019 r.
09.10.2019 r.
11.10.2019 r.
16.10.2019 r.
18.10.2019 r.
23.10.2019 r.
25.10.2019 r.
30.10.2019 r.
 
06.11.2019 r.
08.11.2019 r.
13.11.2019 r.
15.11.2019 r.
20.11.2019 r.
22.11.2019 r.
27.11.2019 r.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   17 września 2019 r.  godz. 16.15

 

trwa przyjmowanie wniosków

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty* (koszt: 225,00 zł/wniosek)
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

   Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Kurs na UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1kV - w zakresie (E)

 

weryfikacja E slider

ZAPRASZAMY!!!

Już we wrześniu, a dokładnie 11, 12, 13 września 2019r. do naszego Ośrodka ZDZ przy Krynicznej 22 na kurs:"

 

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV".

Zajęcia odbywać sie będą od godz. 15.00 (po 7 godz. dydaktycznych)

 

 Oferujemy również SEMINARIUM przypominające przed egzaminem - w wymiarze 5 godzin dydaktyczny 13.09.2019r.

Egzamin przed komisją energetyczną dla grupy I, II i III odbędzie się 17 września 2019r. o godz. 16.15

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna- 20.08.2019 r.

pierwsza pomoc miniatura

Bielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs:

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Stłuczenie, złamanie, porażenie prądem, zatrzymanie akcji serca... Mimo że nikt nie przewiduje, że może go spotkać taka sytuacja, w życiu różnie bywa. Dlatego zasady udzielania pierwszej pomocy dla nikogo nie powinny być obce. Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

TERMIN SZKOLENIA: 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 16.00

ILOŚĆ GODZIN: 8 (godz. dydaktycznych)

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

KOSZT KURSU: 120,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz kotlow miniaturaPoszukujesz pracy? Sezon grzewczy za pasem.... Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez bielski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie (tylko na paliwa stałe)   trwa 24 godziny dydaktyczne (20 godzin teorii oraz 4 godz. zajęć praktycznych)

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

PIERWSZE ZAJĘCIA: termin do ustalenia, po zebraniu sie grupy min 6 osób

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

Koszt kursu: 350,00 zł/osobę

Koszt egzaminu weryfikującego uprawnienia: 225,00 zł/wniosek

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

 

Informacje szczegółowe o egzaminie dla osób, które ukończyły szkolenie, jak również dla osób, które uaktualniają uprawnienia: kliknij tutaj

 

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Rekrutacja do Szkoły Policealnej 2019/2020

MINIATURA policealnaZapraszamy od września do Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem ciekawego zawodu. W naszych murach kształcimy w następujących zawodach:

 • technik administracji (4 semestry)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 • technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 • opiekun medyczny (2 semestry)

Nasza szkoła istnieje dopiero pięć lat, a już mamy kilkudziesięciu absolwentów. Możemy pochwalić się wspaniałymi warunkami do nauki, mamy przestronne, jasne sale wykładowe oraz pracownie wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodów. Mamy również starannie dobraną kadrę -są to  nauczyciele z wieloletnim stażem, przygotowani zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jeżeli chcesz "na własne oczy" zobaczyć co oferujemy- obejrzyj galerię zdjęć, a jeśli jesteś zainteresowany nauką u nas:

PRZYJDŹ

ZŁÓŻ PODANIE    (sekretariat szkoły: I piętro, pokój nr 14)

I ZOSTAŃ NASZYM SŁUCHACZEM !

Więcej informacji o kierunkach kształcenia: tutaj

Dokumenty rekrutacyjne:

podanie pobierz tutaj

świadectwo ukończenia szkoły średniej

3 podpisane zdjęcia

orzeczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie należy pobrać w sekretariacie szkoły – badanie BEZPŁATNE)

View the embedded image gallery online at:
http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html#sigProId8711180c66

Przedświąteczny "egzamin" naszych kosmetyczek

01Z wielką przyjemnością i radością przedświąteczną zamieszczamy kilka zdjęć z wizyty słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach ćwiczeń praktycznych nasze słuchaczki z kierunku Technik Usług Kosmetycznych  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim wykonały hennę, makijaż i manicure :-) W miłej atmosferze, przy kawce i ploteczkach była okazja poćwiczyć, a z naszych obserwacji wynikło, że obie strony na tym spotkaniu bardzo skorzystały :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020304050708091011121314