Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenia okresowe BHP w marcu i kwietniu w bielskim Ośrodku ZDZ

bhpPRACODAWCO !!!  Sprawdź, czy Twoi pracownicy mają aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy w marcu i kwietniu do  bielskiego Ośrodka ZDZ na szkolenie:

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych: (szkolenie jednodniowe, 8 godz. dydaktycznych):

28 marca 2018 r. (środa), w godz.: 8.30-15.00

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (szkolenie dwudniowe, 16 godz. dydaktycznych) 

17 i 19  kwietnia 2018 r. (wtorek i czwartek), w godz.: 8.30-15.00

 

  Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną:

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

tel.: (85) 730 24 49

 

 

 

Rekrutacja do projektu „WSPARCIE NA STARCIE"

zdjęcie wsparcie na starcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w terminie do 30.03.2018 r. będzie prowadził rekrutację do projektu: „WSPARCIE NA STARCIE – szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą -II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

DLA KOGO?

 • osoby po 30 roku życia,
 • bezrobotne / poszukujące pracy /nieaktywne zawodowo
 • zamieszkujące subregion bielski, tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: tj.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

CEL:
Przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

FORMY WSPARCIA:

 • 40-godzinne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zakres szkolenia obejmuje następujące moduły:
  • Mój Biznes Plan
  • Księgowość w małej firmie
  • Podatkowe ABC
  • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania malej firmy
  • Jak założyć działalność gospodarczą
 • dotacja inwestycyjna do 24 330 zł
 • wsparcie pomostowe:
  • wsparcie finansowe (pierwsze 6 m-cy: do 1850 zł/brutto/m-c, kolejne 6 m-cy: do 490 zł/brutto/m-c)
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych)
 • spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń.
 Więcej informacji o projekcie znajdziesz   tutaj


INFORMACJE I KONTAKT:

Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

Targi Edukacyjno-Zawodowe w Bielsku Podlaskim

0115 marca w hali Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe  zrealizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie – zarówno wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i ich rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery działające w Bielsku Podlaskim przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski. Targi dały możliwość jak najlepszego wyeksponowania walorów i korzyści, jakie płyną ze świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji dobrego startu na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Nasza oferta skierowana była zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, a przedstawiała się następująco:

 • kursy zawodowe i hobbystyczne,
 • Szkoła Policealna,
 • projekty unijne realizowanie obecnie przez nasz Ośrodek.

Poniżej krótka fotorelacja z targów. Zapraszamy do obejrzenia !

View the embedded image gallery online at:
http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci.html#sigProIdbc0aa9b542

 

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 kurs pedagogiczny miniaturaBielski Ośrodek ZDZ realizuje w kwietniu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel kształcenia:  Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).

Czas trwania kursu: 80 godzin

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Materiał nauczania:

Podstawy pedagogiki 20 godzin
Podstawy psychologii 20 godzin
Podstawy metodyki kształcenia praktycznego 30 godzin
Praktyka metodyczna 10 godzin
 
Harmonogram:
12.04.2018 r. 8.30-16.40
13.04.2018 r. 8.30-16.40
14.04.2018 r. 8.30-16.40
15.04.2018 r. 8.30-16.40
21.04.2018 r. 9.00-17.00
22.04.2018 r. 9.00-17.00
28.04.2018 r. 9.00-17.00
29.04.2018 r. 9.00-17.00
 
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.
1632).
 
Koszt kursu: 800,00 zł brutto/osobę (w grupie min. 8-osobowej)

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - składanie wniosków tylko do 30.03.2018

PSF WUP miniaturaZakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku ogłosił NABÓR na dofinansowanie usług rozwojowych.

Nabór dotyczy:

 • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (m.in. usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
 • do 5 000 PLN
 • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:

4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 2 000 000,00 PLN dla przedsiębiorców ubiegających się po raz pierwszy o dofinansowanie usług rozwojowych

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.03.2018r. od godz. 7:30 do 30.03.2018r. do godz. 15:30.

Więcej informacji: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim dysponuje szeroką ofertą szkoleniową zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Kontakt do Ośrodka Kształcenia Zawodowego

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

Tel. 85 730-24-49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

bony miniaturaPowiat bielski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .
 
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
 • maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
 • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych
 

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

 1. Dla kogo takie szkolenia?

Skorzystać ze szkoleń mogą wszyscy chętni bez względu na status na rynku pracy (pracujący i bezrobotni). Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca powiat bielski. Szczegółowe informacje na stronie:

https://bonynaszkolenie.pl/

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

 3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez bielski Ośrodek ZDZ:

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 1. Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
 2. Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Bielsk Podlaski

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do doradców kariery w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim mieszczącym się przy ul. Widowskiej 1 (pokój 1.10 i 1.11)- budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09. czynne w godzinach: 7.30-15.30 i tam wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych szkoleniami

znajdziesz na stronie:

 http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

 

Kurs kroju i szycia

kroju i szycia miniaturaMasz w domu maszynę do szycia?

Jeśli na razie służy Ci tylko jako element wystroju wnętrza, a chcesz zrealizować wreszcie swoje krawieckie pomysły i fantazje to zapraszamy na warsztaty kroju i szycia. Stworzyliśmy  w bielskim Ośrodku niepowtarzalną okazję, aby nauczyć się własnoręcznie projektować i tworzyć odzież dla siebie i całej rodziny lub też stworzyć niepowtarzalne elementy dekoracyjne do domu…

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wymagana liczba uczestników: min. 8 osób

Liczba godzin:  60 (wyłącznie zajęcia praktyczne)

Sposób organizacji szkolenia:

 • zajęcia będą prowadzone w weekendy (średnio po 6 godzin dydaktycznych dziennie)
 • szczegółowy grafik spotkań (częstotliwość i godziny zajęć zostaną ustalone po zebraniu się grupy)

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe techniki szycia - stosowane w odzieży damskiej;
 • Konstrukcja i modelowanie bluzki damskiej, spódnicy i sukienki, przenoszenie zaszewek, wykonanie cięć, opisanie i wykonanie szablonu;
 • Anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie;
 • Wykonywanie tekstylnych elementów ozdobnych do domu (według pomysłów uczestniczek)

    Zapraszamy z własną maszyną do szycia i zapewniamy:

 • merytoryczną i doświadczoną prowadzącą
 • materiały do ćwiczeń
 • przerwę kawową

Koszt szkolenia: 650,00 zł/osobę

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 186).

Weryfikacja uprawnień w zakresie E i D

weryfikacja E i D

Sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń? Zapraszamy w marcu do bielskiego Ośrodka ZDZ na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 
 DATA EGZAMINU:   14 marca 2018 R.  (środa) godz. 16.30

 

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r. 

Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

W bielskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego organizujemy egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w następujących grupach:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 Dokumenty niezbędne w dniu egzaminu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód wniesionej opłaty (koszt: 210,00 zł/wniosek)*
 • dowód osobisty
 • dla osób uaktualniających uprawnienia - posiadana książeczka

*Nr konta bankowego dla osób indywidualnych: Bank Millennium  36 1160  2202  0000  0000  6000  1543 koniecznie z dopiskiem w tytule wpłaty: Egzamin E  705 02 02. Dla osób kierowanych na egzamin przez pracodawcę- wystawiamy faktury

Wnioski do pobrania w zakładce SZKOLENIA - Komisje kwalifikacyjne - Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

 

 

  Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Pomagamy zwalnianym

pomagamy miniaturaBielski Ośrodek ZDZ w Białymstoku realizuje projekt:

"POMAGAMY ZWALNIANYM- kompleksowe wsparcie outplacementowe"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 Skorzystaj z szansy!!!  Weź udział w projekcie i wróć z nowymi umiejętnościami na rynek pracy!!!

Celem  projektu  jest podtrzymanie aktywności zawodowej 40 kobiet i 45 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 31.03.2018r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • zamieszkują województwo podlaskie

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 
Ścieżka szkoleniowa (DLA 82 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 3 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 63 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

 

Formularz_zgłoszeniowy-staż

 

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 24  49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz.: 8.00-17.00

 

 

 

 

 

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki miniatura

Jeśli chcesz zdążyć przed sezonem i wraz z nastaniem wiosny mieć uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych zgłoś się niezwłocznie do Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim. Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM spotkań zostanie podany na pierwszych zajęciach (po zebraniu się grupy min. 6 osób)

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.
Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem

KOszt kursu:

548,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).
Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków organizujemy:
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł).

Łączny koszt kursu i egzaminu: 700,00 zł/osobę.

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY: