Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Rekrutacja do projektu „WSPARCIE NA STARCIE"

zdjęcie wsparcie na starcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku informuje, że został wydłużony czas składania formularzy do projektu: „WSPARCIE NA STARCIE – szkolenie, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą -II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

NOWY TERMIN:  do 18.05.2018 r.

DLA KOGO?

 • osoby po 30 roku życia,
 • bezrobotne / poszukujące pracy /nieaktywne zawodowo
 • zamieszkujące subregion bielski, tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: tj.:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie)
 • zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

CEL:
Przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

FORMY WSPARCIA:

 • 40-godzinne szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zakres szkolenia obejmuje następujące moduły:
  • Mój Biznes Plan
  • Księgowość w małej firmie
  • Podatkowe ABC
  • Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania malej firmy
  • Jak założyć działalność gospodarczą
 • dotacja inwestycyjna do 24 330 zł
 • wsparcie pomostowe:
  • wsparcie finansowe (pierwsze 6 m-cy: do 1850 zł/brutto/m-c, kolejne 6 m-cy: do 490 zł/brutto/m-c)
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych)
 • spotkania w ramach forum wymiany doświadczeń.
 Więcej informacji o projekcie znajdziesz   tutaj


INFORMACJE I KONTAKT:

Ośrodek ZDZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

Targi Edukacyjno-Zawodowe w Bielsku Podlaskim

0115 marca w hali Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe  zrealizowane w ramach projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie – zarówno wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i ich rodziców. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery działające w Bielsku Podlaskim przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski. Targi dały możliwość jak najlepszego wyeksponowania walorów i korzyści, jakie płyną ze świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji dobrego startu na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Nasza oferta skierowana była zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych, a przedstawiała się następująco:

 • kursy zawodowe i hobbystyczne,
 • Szkoła Policealna,
 • projekty unijne realizowanie obecnie przez nasz Ośrodek.

Poniżej krótka fotorelacja z targów. Zapraszamy do obejrzenia !

 

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 kurs pedagogiczny miniaturaBielski Ośrodek ZDZ realizuje w kwietniu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel kształcenia:  Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).

Czas trwania kursu: 80 godzin

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Materiał nauczania:

Podstawy pedagogiki 20 godzin
Podstawy psychologii 20 godzin
Podstawy metodyki kształcenia praktycznego 30 godzin
Praktyka metodyczna 10 godzin
 
Harmonogram:
12.04.2018 r. 8.30-16.40
13.04.2018 r. 8.30-16.40
14.04.2018 r. 8.30-16.40
15.04.2018 r. 8.30-16.40
21.04.2018 r. 9.00-17.00
22.04.2018 r. 9.00-17.00
28.04.2018 r. 9.00-17.00
29.04.2018 r. 9.00-17.00
 
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.
1632).
 
Koszt kursu: 800,00 zł brutto/osobę (w grupie min. 8-osobowej)

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - składanie wniosków tylko do 30.03.2018

PSF WUP miniaturaZakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku ogłosił NABÓR na dofinansowanie usług rozwojowych.

Nabór dotyczy:

 • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (m.in. usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
 • do 5 000 PLN
 • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:

4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 2 000 000,00 PLN dla przedsiębiorców ubiegających się po raz pierwszy o dofinansowanie usług rozwojowych

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.03.2018r. od godz. 7:30 do 30.03.2018r. do godz. 15:30.

Więcej informacji: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim dysponuje szeroką ofertą szkoleniową zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Kontakt do Ośrodka Kształcenia Zawodowego

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

Tel. 85 730-24-49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Kurs kroju i szycia

kroju i szycia miniaturaMasz w domu maszynę do szycia?

Jeśli na razie służy Ci tylko jako element wystroju wnętrza, a chcesz zrealizować wreszcie swoje krawieckie pomysły i fantazje to zapraszamy na warsztaty kroju i szycia. Stworzyliśmy  w bielskim Ośrodku niepowtarzalną okazję, aby nauczyć się własnoręcznie projektować i tworzyć odzież dla siebie i całej rodziny lub też stworzyć niepowtarzalne elementy dekoracyjne do domu…

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wymagana liczba uczestników: min. 8 osób

Liczba godzin:  60 (wyłącznie zajęcia praktyczne)

Sposób organizacji szkolenia:

 • zajęcia będą prowadzone w weekendy (średnio po 6 godzin dydaktycznych dziennie)
 • szczegółowy grafik spotkań (częstotliwość i godziny zajęć zostaną ustalone po zebraniu się grupy)

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe techniki szycia - stosowane w odzieży damskiej;
 • Konstrukcja i modelowanie bluzki damskiej, spódnicy i sukienki, przenoszenie zaszewek, wykonanie cięć, opisanie i wykonanie szablonu;
 • Anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie;
 • Wykonywanie tekstylnych elementów ozdobnych do domu (według pomysłów uczestniczek)

    Zapraszamy z własną maszyną do szycia i zapewniamy:

 • merytoryczną i doświadczoną prowadzącą
 • materiały do ćwiczeń
 • przerwę kawową

Koszt szkolenia: 650,00 zł/osobę

Każdy kurs kończy się wydaniem zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. poz. 186).

Pomagamy zwalnianym

pomagamy miniaturaBielski Ośrodek ZDZ w Białymstoku realizuje projekt:

"POMAGAMY ZWALNIANYM- kompleksowe wsparcie outplacementowe"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

 Skorzystaj z szansy!!!  Weź udział w projekcie i wróć z nowymi umiejętnościami na rynek pracy!!!

Celem  projektu  jest podtrzymanie aktywności zawodowej 40 kobiet i 45 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 31.03.2018r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • zamieszkują województwo podlaskie

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 
Ścieżka szkoleniowa (DLA 82 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 3 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 63 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

 

Formularz_zgłoszeniowy-staż

 

 

Szczegółowe informacje w punkcie rekrutacyjnym:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim

ul. Kryniczna 22

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 24  49

e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz.: 8.00-17.00

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach nowego projektu dla osób bezrobotnych 30+

Kwalifikacje18 miniatura

Bielski Ośrodek Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku prowadzi rekrutację do projektu:

„Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących edycja II”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 60 osób niepracujących po 30 roku życia z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do 31.10.2018r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (27 kobiet i 33 mężczyzn) w wieku 30+ zamieszkujących

 • powiat bielski (15 osób)
 • powiat hajnowski (15 osób)
 • powiat siemiatycki (15 osób)
 • powiat wysokomazowiecki (15 osób)

przy czym 31 osób będą to osoby długotrwale bezrobotne (min 12 miesięcy), w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP (należące do I lub II profilu pomocy) oraz 29 osób nieaktywnych/biernych zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia (min. 50% grupy docelowej - 31 osób)
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (min 50% - 31 osób)
 • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, (min. 50% grupy docelowej - 31 osób).

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (60 osób)

- grupowe poradnictwo zawodowe (3 godz./gr.) 
- doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
- pośrednictwo pracy (2 godz./os.)

 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb UP i regionalnego rynku pracy (60 osób)
 • Staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (50 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

- stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
- stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staż
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w czasie stażu
- ubranie robocze na staż
- ubezpieczenie NNW

 

 WIĘCEJ INFORMACJI:  KLIKNIJ TU

 

Informacje o szkoleniach BHP w bielskim Ośrodku ZDZ

BHP2 miniaturaPracodawco! Sprawdź, czy w Twojej firmie wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

§2.1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju  wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

§4.1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 §14.2. Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Na podstawie §15.ust.1.:

 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się w formie seminarium, nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie seminarium, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 Na podstawie § 15 ust.4.

 • Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści) przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
 • Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Szkolenia organizujemy w bielskim Ośrodku ZDZ, ul. Kryniczna 22

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie pracodawcy. 

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

 

KURS Finanse i rachunkowość

księgowość miniatura

Jeśli chcesz poznać ( w teorii i przede wszystkim w praktyce) kluczowe zagadnienia finansowe związane z prowadzeniem księgowości w firmie lub chcesz pogłębić i doprecyzować swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie zapraszamy do bielskiego Ośrodka ZDZ na kurs:

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Pierwsze zajęcia: do ustalenia, po zebraniu się grupy 8 osób

   W ramach kursu realizowane bądą następujące zagadnienia (pełna księgowość):

 • Rozrachunki i roszczenia
 • Zasady rachunkowości
 • Obrót materiałowo-towarowy
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa
 • Aktywa trwałe
 • Inwentaryzacja
 • Koszty i przychody
 • Kapitał, fundusze i wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wybrane zagadnienia z systemu podatkowego
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu płac

 

             Liczba miejsc ograniczona            

(na zajęciach praktycznych każdy słuchacz pracuje przy samodzielnym stanowisku komputerowym)

 

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

Koszt kursu: 750,00 zł brutto/osobę. Możliwość opłaty za kurs w ratach.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Przerwa świąteczna

przerwa swiateczna miniaturaUprzejmie informujemy, że w dniach

23.12.2017 r.  -  01.01.2018 r.

Ośrodek i Szkoły ZDZ w Bielsku Podlaskim

BĘDĄ NIECZYNNE.