Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin

srodki ochrony roslin

Zapraszamy w lutym na:

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin

 

szkolenie podstawowe (24 godz.)

termin: 20.02.2019 r.- 28.02.2019 r.Sprzedajesz środki ochrony roślin? Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Szczegółowy harmonogram:

- 20.02  14.00-18.30

- 25.02  14.00-18.30

- 27.02  14.00-18.30

- 28.02  14.00-18.30

Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim, ul. Kryniczna 22

Koszt szkolenia: 400,00 zł brutto/osobę

Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki miniatura

Zapraszamy do bielskiego Ośrodka na kurs!!!

Jeśli chcesz zdążyć jeszcze przed zimą i zdobyć uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych zgłoś się niezwłocznie do Ośrodka ZDZ w Bielsku Podlaskim. Kursy na wózki widłowe zyskują na popularności, ponieważ zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia na stanowisku operatora tych urządzeń. Uprawnienia są ważne bezterminowo. Co więcej, pracę można otrzymać nie tylko w kraju, ale również za granicą - zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Przyjdź, zdobądź uprawnienia, a później dobrą pracę!

TERMIN: do ustalenia po zebraniu się grupy m.in.: 8 osób

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym praktyczna nauka jazdy wózkiem

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA Z OBSŁUGI WÓZKÓW OBEJMUJE:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.
Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.
KOszt kursu (łącznie z egzaminem przed komisją udt:

800,00 zł /os.- , cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

elektryk miniaturaBielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Każda, najbardziej nawet błaha praca, jaka wiąże się z instalacjami elektrycznymi do 1kV musi być wykonywana przy wyłączonym napięciu zasilającym. Jest to konieczne nawet, kiedy chodzi o bardzo proste czynności jak wymiana żarówek, gniazd czy układanie przewodów zasilających. O tym wszystkim i wielu innych istotnych aspektach pracy "z prądem" dowiecie się na szkoleniu!

 

TERMIN SZKOLENIA: do ustalenia, po zebraniu się grupy m.in.: 8 osób

 Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 Zakres szkolenia:

 • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
 • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
 • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Warunek uczestnictwa:

 • ukończone co najmniej gimnazjum/szkoła podstawowa (8 lat) lub szkoła zawodowa
 • ukończone 18 lat

Absolwent szkolenia otrzymuje:

Po zakończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu wewnętrznego i po pozytywnym zdaniu tego egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci szkolenia, w celu uzyskania kwalifikacji, przystępują do egzaminu zewnętrznego przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV.

Koszt szkolenia: 450,00 zł/osobę,

Koszt egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną:   210,00 zł/wniosek  (cena egzaminu: 10% wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku)

Łączny koszt: 660,00 zł/osobę.

Liczba godzin szkolenia: 32

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Specjalista ds. kadr i płac

administracja2 miniaturaZapraszamy 8 października do OKZ w Bielsku Podlaskim na kurs:

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

(zajęcia praktyczne z zakresu płac prowadzone są w pracowni komputerowej -

dla każdego słuchacza osobne stanowisko)

Termin rozpoczęcia kursu: 8 października 2018 r.  godz. 16.00

Cel szkolenia:

przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac

Ilość godzin: 60

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Prawo pracy
 • Dokumentacja i ewidencja kadrowa
 • Składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Wykorzystanie informacji kadrowo – płacowych do zarządzania firmą
 • Ewidencja wynagrodzeń za pracę
 • Ryczałty, ekwiwalenty, świadczenia
 • Obliczanie podatków
 • Obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
 • Obsługa programu „Płatnik” (moduł „Kadry i płace”)

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osobę (możliwość płatności w ratach)

W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają teczki, zeszyty, długopisy oraz materiały szkoleniowe zakupione oraz drukowane.
W czasie przerw zostanie zapewniony serwis kawowy.

Kurs zakończy się: wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu „Specjalista ds. kadr i płac” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Spawanie metodą MAG-135 lub MIG-131

Spawanie miniaturaZapraszamy  8 października do bielskiego Ośrodka ZDZ na kurs "Spawanie metodą MAG-135 lub MIG-131".

       Rozpoczęcie kursu: 8 października 2018 r. godz. 15.00

 Zdobądź kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy!

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w bielskim Ośrodku ZDZ przy ulicy Krynicznej 22 (liczba godzin zajęć teoretycznych: 26, liczba zajęć godzin praktycznych:120).

 NA KURSIE ZAPEWNIAMY:

 • wykształconą i doświadczoną kadrę,
 • materiały szkoleniowe dla każdego słuchacza: podręcznik, zeszyt, teczka i długopis,
 • materiały eksploatacyjne na potrzeby zajęć praktycznych: próbki, gazy, drut spawalniczy, itp,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka).

WYMAGANIA stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzona zaświadczeniem lekarskim)

KOSZT SZKOLENIA:

MAG-135 - 1600,00 zł/osobę  (w tym koszt egzaminu)

MIG-131 - 1800,00 zł/osobę  (w tym koszt egzaminu)

Posiadamy własną, profesjonalną pracownię spawalniczą wyposażoną w spawarki MIG/MAG oraz zaplecze sanitarne:

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 

Spawanie metodą TIG-141

tig miniaturaZapraszamy  8 października do bielskiego Ośrodka ZDZ na kurs "Spawanie metodą TIG-141".

    Zdobądź kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy!

Spawanie metoda TIG (Tungsten Inert Gas) jest metodą spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych np. argon lub hel. Łuk elektryczny jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu lub wolframu z dodatkami, umieszczona w uchwycie spawalniczym, a spawanym materiałem. Powłoka gazu ochronnego, podawana przez dyszę palnika wokół elektrody nietopliwej, chłodzi elektrodę i chroni ciekły metal spoiny i nagrzaną strefę spawania łączonych przedmiotów przed dostępem gazów z atmosfery. Spawanie prowadzone może być prądem stałym lub przemiennym.

 PIERWSZE ZAJĘCIA: 8 PAŹDZIERNIKA GODZ. 15.00

Zastosowanie spawania ww. metodą:

 • spawania stali nierdzewnej oraz pozostałych stali wysokostopowych
 • spawania tytanu, miedzi, aluminium, niklu oraz innych stopów
 • spawania rur oraz cienkich blach
 • spawania artystycznego detali poniżej 1 mm grubości

Zalety metody TIG-141:

 • najlepsza ze wszystkich metod spawania jakość połączeń
 • spawanie elementów o szerokim zakresie grubości od dziesiętnych części mm do nawet kilkuset mm
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach
 • nie ma rozprysku metalu, typowego dla innych procesów spawania łukowego

ILOŚĆ GODZIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Liczba godzin zajęć teoretycznych: 23, liczba godzin zajęć  praktycznych:80

Zajęcia teoretyczne i praktyczne  odbywają się w bielskim Ośrodku ZDZ przy ulicy Krynicznej 22

NA KURSIE ZAPEWNIAMY:

 • wykształconą i doświadczoną kadrę,
 • materiały szkoleniowe dla każdego słuchacza: podręcznik, zeszyt, teczka i długopis,
 • materiały eksploatacyjne na potrzeby zajęć praktycznych: próbki, gazy, elektrody, itp,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, woda, ciastka).

WYMAGANIA stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat
 • zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzona zaświadczeniem lekarskim)

KOSZT SZKOLENIA: 2000,00 zł/osobę  (w tym koszt egzaminu)

Posiadamy własną, profesjonalną pracownię spawalniczą wyposażoną w spawarki oraz zaplecze sanitarne:

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 

INFORMACJA dla nowych słuchaczy Szkoły Policealnej

uwagaZapraszamy wszystkich nowych słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych na konferencję instruktażową, która odbędzie się w budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej 22 dnia 17 września o godz. 16.00 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

bony miniaturaPowiat bielski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .
 
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
 • maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
 • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych
 

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

 1. Dla kogo takie szkolenia?

Skorzystać ze szkoleń mogą wszyscy chętni bez względu na status na rynku pracy (pracujący i bezrobotni). Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca powiat bielski. Szczegółowe informacje na stronie:

https://bonynaszkolenie.pl/

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

 3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez bielski Ośrodek ZDZ:

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 1. Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
 2. Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Bielsk Podlaski

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do doradców kariery w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim mieszczącym się przy ul. Widowskiej 1 (pokój 1.10 i 1.11)- budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim, tel. 85 833 10 92, 85 833 40 09. czynne w godzinach: 7.30-15.30 i tam wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.

Najważniejsze informacje dla mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych szkoleniami

znajdziesz na stronie:

 http://www.powiatbielski.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-szkolenia-zawodowe-i-kursy-dla-mieszkancow.html

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wynikiUWAGA SŁUCHACZE!!!

Informacja dla słuchaczy, którzy w sesji czerwiec-lipiec 2018 zdawali egzamin zawodowy:

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku informujemy, że wyniki egzaminu bedą dostępne dnia 31 sierpnia 2018 r.

Aby sprawdzić wyniki należy wpisać swoj PESEL oraz hasło przekazane Państwu w dniu egzaminu zawodowego. Można również zadzwonić do sekretariatu szkoły.