Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

kurs Obsługa wózków jezdniowych

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim zaprasza na kurs ONLINE:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH O NAPĘDZIE SILNIKOWYM Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ W WÓZKACH ZASILANYCH GAZEM

Wozki miniatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.
 

Grupa docelowa

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:
 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • posiada zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Opis realizacji

Kurs  będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów typu Skype czy Messenger. Słuchacze będą również otrzymywać materiały w wersji elektronicznej i zadania do wykonania. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerą i mikrofonem.

Kurs w części praktycznej będzie realizowany w podziale na grupy i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie ograniczeń epidemiologicznych zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Zakres tematyczny

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.
Instruktor jazdy praktycznej: wieloletnie doświadczenie dotyczące zrówno obsługi, jak i konserwacji wózków, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Materiały szkoleniowe

Podręcznik, materiały drukowane, zeszyt i długopis.

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.
Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 8 osób.

Harmonogram

Liczba godzin zajęć- 35
Zajęcia teoretyczne: 25
Zajęcia praktyczne: 10
Zajęcia teoretyczne do zrealizowania w 4-ech spotkaniach (sesjach)  3 dni po 6 godzin i 1dzień - 7 godzin dydaktycznych (45-minutowe).

Cena

Koszt kursu: 1 050,00 zł/osobę (w tym koszt egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego: 212,34 zł/osobę)

Dodatkowy koszt (opcjonalnie): 301,00 zł/wniosek- dotyczy osób ubiegających się o nadanie uprawnień na bezpieczną wymianę butli w wózkach zasilanych gazem- egzamin przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną (Grupa uprawnień- III)

Koszt obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Kontakt do opiekuna szkolenia

Agnieszka Czarzbon-Peplińska, tel. (85) 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl