Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

kurs Spawanie metodą MAG–135

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim zaprasza na kurs:

SPAWANIE METODĄ MAG–135. WYKONYWANIE SPOIN PACHWINOWYCH

Spawanie miniatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szkolenia

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN ISO 9606-1:2014 (dla stali)

Po ukończeniu kursu spawacz powinien znać:

w zakresie wiadomości:

– zasady spawania metodą MAG (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur,
– oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali oraz podstawy ich wytwarzania,
– oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
– obróbkę cieplną złączy spawanych,
– niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
– zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
– przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
– podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
– działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
– podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
– wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
– zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.
 

w zakresie umiejętności:

Po ukończeniu kursu spawacz powinien umieć:
– przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
– dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
– czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
– uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
– dobierać parametry spawania,
– wykonywać złącza blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
– oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
– stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
– udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
– postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych.

Grupa docelowa

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:
– ukończył 18 rok życia,
– ukończył zasadniczą lub średnią szkołę zawodową,
– posiada zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim).
Na kurs, w wyjątkowych przypadkach, może być przyjęty kandydat z wykształceniem podstawowym (8 klas szkoły podstawowej) lub gimnazjalnym (6 klas szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum) pod warunkiem, że przed rozpoczęciem szkolenia na kursie uzyska zaliczenie z technologii metali u wykładowcy – konsultanta, prowadzącego szkolenie teoretyczne w ośrodku szkoleniowym.

Opis realizacji

Kurs (zajęcia teoretyczne i praktyczne)  Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w spawalni naszego Ośrodka.

Zakres tematyczny

Procesy spajania i pokrewne spawaniu
Rysunek techniczny w spawalnictwie
Materiały podstawowe
Materiały dodatkowe
Podstawy elektrotechniki
Urządzenia i sprzęt do spawania.
Technika i technologia spawania
Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
Bhp i ppoż przy pracach spawalniczych 3 godz.
Instruktaż wstępny- zaj. praktyczne
Ćwiczenia praktyczne- zaj. praktyczne

Prowadzący

Wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie ślusarz-spawacz

Materiały szkoleniowe

Podręcznik, materiały drukowane, zeszyt i długopis.
 

Termin

 
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się na bieżąco drogą telefoniczną oraz mailową.
Termin zostanie podany po zebraniu się grupy 6 osób.

Harmonogram

Liczba godzin zajęć- 116,  w tym:
26 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne)
90 godzin dydaktycznych (zajęcia praktyczne)
Zajęcia teoretyczne - do zrealizowania w 6-ciu spotkaniach (sesjach) po 4 godziny dydaktyczne (45-minutowe).
Zajęcia praktyczne - 4 spotkania tygodniowo (po 6 godzin dydaktycznych dziennie) w godzinach popołudniowych- łącznie 5 tygodni, Bezpośrednio po zakończeniu zajęć odbędzie się egzamin (teoretyczny oraz praktyczny).

Cena

2300,00 zł/osobę (kwota dotyczy kursuprzy grupie min. 8 osób, jeśli grupa jest mniejsza cena proporcjonalnie wzrasta)

Koszt obejmuje:

- profesjonalną kadrę dydaktyczną
- materiały szkoleniowe (podręcznik, materiały drukowane, zeszyt, długopis)
- materiały eksploatacyjne (próbki, gazy, drut spawalniczy, itp.)
- egzamin
- wydanie książki spawacza
- wydanie certyfikatu (w czterech językach)

Kontakt do opiekuna szkolenia

Agnieszka Czarzbon-Peplińska, tel. (85) 730 24 49, bielsk@zdz.bialystok.pl