Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Dla słuchaczy

 

SZCZEGÓŁOWE PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W SZKOLE POLICEALNEJ W BIELSKU PODLASKIM

 

TECHNIK ADMINISTRACJI 

 

 plan zajec

 

 

 

 

Harmonogram egzaminu zawodowego 2021r.

INFORMACJA EGZAMIN ZAWODOWY 2021r.

FORMUŁA 2019

Sesja 2. 2021 Lato: czerwiec – lipiec 2021r.

Drodzy Słuchacze!

Poniżej harmonogram zbliżającego się w sesji letniej egzaminu zawodowego, dla:

- FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych dla słuchaczy kierunku Technik usług kosmetycznych

- MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej dla słuchaczy kierunku Opiekun medyczny

 

1

2

3

Harmonogram zjazdów 2022/2023

                                                                                     harmonogram zajec

Harmonogram_zjazdów_2022_sem._III.pdf <----- do pobrania

 

Harmonogram zjazdów

 

Szkoła Policealna w Bielsku Podlaskim
rok szkolny 2022/2023 (III semestr)

24 – 25 września 2022

08 – 09 października 2022

15 - 16 października 2022

05 – 06 listopada 2022

19-20 listopada 2022

26 – 27 listopada 2022

03 – 04 grudnia 2022

17 – 18 grudnia 2022

14 -15 stycznia 2023

Zastrzegamy, iż terminy zjazdów mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Wszystkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Rekrutacja 2022/2023 - Szkoła Policealna

 

coverphoto szkola policealna baner 2022

Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim

obowiązująca w roku szkolnym  2022/2023

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód,
do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim.

Uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie

stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy !!!

 

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5-roczny cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)

 

 INFORMACJE O NAUCE W SZKOLE POLICEALNEJ

 
podbudowa programowa: 
 • szkoła średnia (matura nie jest wymagana)
o zajęciach:
 • kształcenie w szkole policealnej odbywa się w systemie weekendowym, tj. w soboty i niedziele - przeciętnie 2 zjazdy w miesiącu,

 • zajęcia odbywają się w godz. 8.00 - 16.00,

 • słuchacze do 26 r. ż. otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,

 • wydawane są zaświadczenia o pobieraniu nauki do instytucji państwowych.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

Opis zawodu:

Do podstawowych zadań Technika BHP w firmie należy identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń.

Czesne: 120,00 zł/m-c.
 

Technik administracji

Opis zawodu:

Technik administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
perspektywy zawodowe:

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
 • biurach fundacji, stowarzyszeń,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.

Czesne 120,00 zł/m-c.

 

Technik usług kosmetycznych

 Opis zawodu:

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalny na organizm człowieka.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 perspektywy zawodowe:

Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Czesne 150,00 zł/m-c. Szkoła zapewnia sprzęt i kosmetyki do realizacji zajęć. Pracujemy na markach CLARENA i NOREL.

 

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dwie fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje Szkoła).
czekamy na ciebie, zapisz siĘ już dziś!
o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja trwa!!!

 

dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl

 

Koncepcja pracy szkoły

Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim,
jakim jest, sprawimy, że już taki zostanie.
Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim,
jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym,
kim naprawdę może zostać.

P. Pellegrino

Misją Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie prowadzenia zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania, przygotowywania słuchaczy zarówno do egzaminu państwowego jak i do pełnienia ról zawodowych w wyuczonych zawodach dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Słuchacze:
 • zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do twórczego i kreatywnego wykorzystania ich na płaszczyźnie zawodowej i osobistej
Nauczyciele:
 • są kreatywni i twórczy
 • stosują aktywne, atrakcyjne dla słuchaczy metody nauczania
 • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy
 • tworzą przyjazną atmosferę pracy w szkole, klimat zaufania i współpracy
 • są kreatywni i twórczy
 • reprezentują szkołę na zewnątrz
Dyrektor:
 • dba o rozwój organizacyjny szkoły
 • organizuje proces kształcenia
 • tworzy klimat i warunki do współpracy

Dla nauczycieli

dokumenty do wykorzystania przez nauczycieli
 • Plan wynikowy / Rozkład materiału nauczania dla Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim Pobierz 1 stronę

 • Przedmiotowy system oceniania (PSO) dla Szkoły Policealnej w Bielsku Podlaskim Pobierz 1 stronę

Szkoły zaoczne

Obecnie kształcimy na kierunkach:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna

Oferta edukacyjna

Obecnie kształcimy na kierunkach:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  - zaoczne

Znajdź Szkołę lub ośrodek