Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego - zapisy na kurs online!!!

 

asysten nauczyciela wych przedszkolpng

CEL SZKOLENIA:

 •  przyuczenie do sprawowania opieki nad dzieckiem w środowisku przedszkolnym

UCZESTNICY KURSU:

 • osoby pragnące podjąć zatrudnienie jako asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego, posiadające wykształcenie min. podstawowe, posiadające predyspozycje do pracy z dziećmi

PROGRAM SZKOLENIA:

 PLAN NAUCZANIA 
Lp.Przedmiot (nazwa zajęć)Liczba godzin teoretycznych
1.Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem 15
2.Umiejętności wspomagające pracę asystenta 8
3.Pielęgnowanie dziecka15
4.Opieka i wychowywanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju8
5.Wychowanie techniczne i artystyczne 6
6.Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku8
7.Dydaktyka 16
 76

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

76 godz, zajęć teoretycznych w formie zdalnej przez komunikator Skype.

Szkolenie jest płatne,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

CENA SZKOLENIA:

 • 850zł

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę (wykładowcy akademiccy, lekarze, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • realizacja materiału nauczania z wykrzystaniem pokazów, symulacji, dyskusji oraz ćwiczeń,
 • szereg materiałów dydaktycznych.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje w formie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pn. „Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego” zgodne ze wzorem określonym w §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) z dołączonym do niego suplementem.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent kursu powinien posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie:

 • podstaw psychologii
 • kształtowania zachowań twórczych
 • pielęgnacji i zaspokajania potrzeb dziecka
 • sprawowania opieki i wychowywania dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
 • rozwoju artystycznego i technicznego dziecka,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dydaktyk.

Słuchacz po odbyciu kursu powinien:

 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz czynnościach porządkowych,
 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w trakcie zajęć dydaktycznych,
 • pielęgnować i zaspokajać potrzeby dziecka w różnych okresach rozwoju,
 • stymulować rozwój i organizować czas wolny dzieciom,
 • kształtować prawidłowe nawyki, zachowania i cechy osobowościowe,
 • udzielać wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej,
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia,
 • współpracować z rodzicami i nauczycielami.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: