Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem

Kurs - Księgowość wspomagana komputerem!!!!

Planowany termin rozpoczęcia kursu w OKZ Bielsk Podlaski - II połowa maja 2022r.

CEL SZKOLENIA:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo-księgowych poprzez:

ksiegowsc male

- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,

- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,

- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

 

 

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

60 godz. zajęć

Szkolenie jest płatne*,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów unijnych przez OKZ Bielsk Podlaski

 

UCZESTNICY KURSU:

Uczestnikami kursu mogą być osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości lub dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Księgowość wspomagana komputerem

Planowana liczba godzin zajęć

 

Przedmioty

Teoretyczne

Praktyczne

1

Zasady rachunkowości

1

3

2

Bilans, rachunek zysków i strat, zamknięcie roku

1

6

3

Aktywa trwałe

1

5

4

Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa

1

3

5

Ewidencja magazynowa materiałów

1

3

6

Wynagrodzenia

1

5

7

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

1

7

8

Rozrachunki i roszczenia

1

5

9

Inwentaryzacja

1

2

10

Ewidencja kosztów i przychodów

1

5

11

Kapitał, fundusze i wynik finansowy

1

2

12

Wybrane zagadnienia systemu podatkowego, podatek VAT

1

2

  

12

48

  

60

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone zgodnie z programem,
 • profesjonalna i doświadczona kadra (wykładowcy akademiccy, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • szereg materiałów dydaktycznych, środków multimedialnych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych, w tym prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych i innych,
 • prowadzenia rachuby płac,
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności,
 • prowadzenia rozrachunków z innymi podmiotami,
 • prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego,
 • prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej,
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wykonywania zadań zawodowych księgowego z wykorzystaniem możliwości, jakie daje oprogramowanie komputera.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: