Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bezpłatny projekt w OKZ Bielsk Podlaski- dla osób pracujących

pracujący19 miniatura
 
 
 
 
 
 
 
ZAPRASZAMY! Zgłoś się do OKZ Bielsk Podlaski jak najszybciej - jeśli masz ponad 30 lat, umowę o pracę za najniższą krajową (w 2022r. 3 010,00 brutto), umowę na pół etatu itp.

 

 

 

 

Cel projektu:  aktywizacja zawodowa 25 osób pracujących po 30 roku życia, zamieszkujących powiat bielski, które spełniają  łącznie 3 warunki:

a) mają ukończone 30 lat
b) zamieszkują powiat bielski
c) są osobami pracującymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj spełniają jeden z poniższych warunków:
- tzw. ubodzy pracujący tj. pracujący znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
*osoby, zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
*osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają płacy minimalnej  brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych tj. umowach wskazujących na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartych na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, a ich zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej
- osoby pracujące w ramach umów cywilno – prawnych, których zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej

Oferowane formy wsparcia (wszystko całkowicie bezpłatnie):
W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:
    1) Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań
    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”
    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu
    4) Pośrednictwo pracy
 
Wsparcie towarzyszące:
     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo, szkolenia
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY pobierz_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_DLA_NOWYCH_OSÓB.pdf

REGULAMIN PROJEKTU pobierz tutaj

RODO