Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 kurs pedagogiczny miniaturaBielski Ośrodek ZDZ realizuje w kwietniu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel kształcenia:  Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644.).

Czas trwania kursu: 80 godzin

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2017, poz. 1644), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Materiał nauczania:

Podstawy pedagogiki 20 godzin
Podstawy psychologii 20 godzin
Podstawy metodyki kształcenia praktycznego 30 godzin
Praktyka metodyczna 10 godzin
 
Harmonogram:
12.04.2018 r. 8.30-16.40
13.04.2018 r. 8.30-16.40
14.04.2018 r. 8.30-16.40
15.04.2018 r. 8.30-16.40
21.04.2018 r. 9.00-17.00
22.04.2018 r. 9.00-17.00
28.04.2018 r. 9.00-17.00
29.04.2018 r. 9.00-17.00
 
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.
1632).
 
Koszt kursu: 800,00 zł brutto/osobę (w grupie min. 8-osobowej)

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: