Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Opiekun osób starszych z elementami masażu

 seniors maly

CEL SZKOLENIA:

 •  przekazanie słuchaczom niezbędnych i kluczowych informacji/wiadomości oraz wypracowanie umiejętności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku opiekuna osób starszych. 

UCZESTNICY KURSU:

 • osoby pragnące podjąć zatrudnienie jako opiekun osób starszych

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 Przedmioty

T P
    
    

1.       

Dietetyka i przygotowywanie posiłków

1

 2

2.       

Wstęp do masażu

2

 -

3.

Masaż leczniczy

-

 15

4.

Podstawy psychologii

 2

 -

5.

Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej

 2

 -

6.

Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp

2

-

7.

Podstawy higieny i pielęgnacji

4

20

8.

Etyka w zawodzie opiekuna

2

-

9.

Wybrane zagadnienia prawne

2

-

 

Ogółem godzin:

 17

 37

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

54 godz. zajęć

Szkolenie jest płatne*,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów unijnych przez OKZ Bielsk Podlaski

CO OFERUJEMY:

 • zajęcia prowadzone zgodnie z programem,
 • profesjonalna i doświadczona kadra (wykładowcy akademiccy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
 • szereg materiałów dydaktycznych, środków multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent kursu powinien posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie wiedzy:

 • wskazuje korzyści wynikające ze stosowania podstawowych zasad żywienia w diecie osób starszych;
 • stosuje zasady ergonomii podczas wykonywania masażu podstawowego,
 • określa zasady porozumiewania się z podopiecznym i jego rodziną,
 • określa bariery komunikacyjne pojawiające się w kontakcie z klientem,
 • uświadamia, wskazując różne miejsca np. ośrodki, kluby seniora, instytucje sprzyjające podtrzymaniu i usprawnianiu aktywności fizycznej i psychicznej seniorów (zajęcia ruchowe, zajęcia ćwiczące pamięć, zajęcia komputerowe),
 • wymienia rodzaje pomocy społecznej przysługujące osobom starszym (usługi socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki socjalne),
 • charakteryzuje główne podmioty opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń osobom starszym, niesamodzielnym,
 • wyjaśnia i rozumie terminy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony bhp w pracy opiekuna,
 • charakteryzuje zakres i etapy przeprowadzanych prac higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • dyskretnie przekazuje informacje dotyczące wykonywanych zadań za pomocą raportów pisemnych
  i ustnych,
 • określa zasady etycznego postępowania w stosunku do podopiecznego, jego rodziny oraz współpracowników,
 • zna i przekazuje procedury, aspekty prawne wynikające
  z ustawy o pomocy społecznej.

Absolwent kursu powinien posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie umiejętnośc

 • przygotowuje proste, zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb racjonalnego żywienia osób starszych,
 • wykonuje masaż w zdrowiu oraz stosuje zasady bezpiecznego transferu pacjenta,
 • zachowuje się asertywnie,
 • stosuje i wdraża różne techniki relaksacyjne w celu redukowania stresu osób starszych, bądź radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych,
 • uczestniczy/ służy pomocą w zakresie załatwiania spraw
  w instytucjach, urzędach, poradniach,
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, dba o bezpieczeństwo i komfort podopiecznego,
 • używa środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odzież ochronna, rękawiczki jednorazowego użytku),
 • przygotowuje sprzęt i przestrzeń pielęgnacyjną,
 • przygotowuje podopiecznego do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • informuje klienta o każdej wykonywanej czynności, jednocześnie zapewnia intymność podczas wykonywania zabiegów, zachowuje w tajemnicy powierzone informacje wynikające z wykonywania zadań zawodowych.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: