Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

klub dzieciecy Ruszły zapisy dla kolejnej grupy w 2022 roku - zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zapisów!!!

CEL SZKOLENIA:

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3

UCZESTNICY KURSU:

  • osoby pragnące podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie i nie mają kwalifikacji - określonych w ustawie z dn. 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

20 godz.

2.       Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

25 godz.

3.       Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

120 godz.

4.       Kompetencje opiekuna dziecka

35 godz.

5.       Praktyka zawodowa

80 godz.

CZAS TRWANIA I REALIZACJA KURSU:

280 godz. w tym 80 godz. praktyk zawodowych (we własnym zakresie).

Szkolenie jest płatne*,a  koszt uzależniony jest od ilości uczestników.

*Nie dotyczy uczestników zakwalifikowanych do projektów unijnych przez OKZ Bielsk Podlaski

CO OFERUJEMY:

  • zajęcia prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Decyzja nr 26/2021 w dn. 31.05.2021r.,
  • profesjonalna i doświadczona kadra (wykładowcy akademiccy, lekarze, nauczyciele praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym),
  • szereg materiałów dydaktycznych, środków multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwent kursu będzie znał:

– podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii,

– psychologiczne podstawy rozwoju jednostki i przebieg procesów rozwojowych,

– podstawy prawne działalności opiekuńczej i zakres własnej odpowiedzialności praw-nej,

– uwarunkowania rozwoju oraz osiągnięcia jednostki w odniesieniu do poszczególnych etapów życia,

– sposób planowania i realizowania czynności opiekuńczo-wychowawczych,

– potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania,

– rodzaje opóźnień i zaburzeń rozwojowych możliwych do identyfikacji u małego dziecka i sposoby ich rozpoznawania,

– właściwości rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3,

– swoją rolę w procesie higieny i opieki nad dzieckiem,

– metody stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka,

– sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka,

– zakres kompetencji opiekuna dziecka.

Absolwent kursu będzie potrafił:

– organizować i sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,

– planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach,

– kreować przedmiotowe i społeczne środowisko rozwoju dziecka,

– sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawi-dłowo rozwijającym się,

– stymulować formy aktywności dziecka,

– budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowie-dzialnymi za rozwój dziecka,

– radzić sobie ze stresem i rozwiązywać problemy,

– udzielać dziecku pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: