Rekrutacja - szkoła policealna

 

bhp rekrutacjaadministracjakosmetyczkarachunkowoscopiekun med

oferta edukacyjna szkoły policealnEJ w bielsku podlaskim

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z minimum średnim wykształceniem, które chcą zdobyć konkretny zawód,
do rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej w Bielsku Podlaskim.

Uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie

stwarza szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy !!!

 

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5-roczny cykl kształcenia - 3 semestry)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • TECHNIK ADMINISTRACJI (2-letni cykl kształcenia - 4 semestry)
 • OPIEKUN MEDYCZNY (roczny cykl kształcenia - 2 semestry)

 

 INFORMACJE O NAUCE W SZKOLE POLICEALNEJ

 
podbudowa programowa: 
 • szkoła średnia (matura nie jest wymagana)
o zajęciach:
 • kształcenie w szkole policealnej odbywa się w systemie weekendowym, tj. w soboty i niedziele - przeciętnie 2 razy w miesiącu,

 • zajęcia odbywają się w godz. 8.00 - 16.00,

 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,

 • wydawane są zaświadczenia o pobieraniu nauki do instytucji państwowych,

 • zaliczenie poszczególnych przedmiotów odbywa się na podstawie minimum 50-procentowej obecności na każdych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przedstawionej na koniec każdego semestru pracy kontrolnej oraz zaliczeniu egzaminu semestralnego,

 • każdy słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminów zawodowych organizowanych przez OKE, którego zdanie warunkuje uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie.

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  

Opis zawodu:

Do podstawowych zadań Technika BHP w firmie należy identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń.

przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości*,
 • Podstawy prawa pracy,
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Ergonomia w procesie pracy,
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • symbol zawodu: 325509,
 • nauka trwa 3 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji:  BPO.01.- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • praktyka zawodowa: w II i III semestrze po 70 godzin, łącznie w cyklu nauczania 140 godz.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację BPO.01 odbywa się pod koniec III semestru.
Czesne TYLKO 80 zł/m-c. W przypadku zebrania się grupy minimum 25-osobowej nauka BEZPŁATNA.
 

Technik administracji

Opis zawodu:

Technik administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
perspektywy zawodowe:

Osoby kończące ten kierunek będą mogły pracować w:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, urzędy miast i gmin, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS, KRUS itp.),
 • biurach fundacji, stowarzyszeń,
 • firmach współpracujących z administracją,
 • urzędach celnych i skarbowych,
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw,
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • agencjach celnych, składach celnych,
 • innych firmach prywatnych i państwowych.
przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości*,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Organizacja pracy biurowej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa finansów publicznych
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik administracji,
 • symbol zawodu: 334306,
 • nauka trwa 4 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji: EKA.01.- Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • praktyka zawodowa: w III i IV semestrze po 70 godzin, łącznie w cyklu nauczania 140 godz.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.01. odbywa się pod koniec IV semestru.

Czesne TYLKO 80 zł/m-c. W przypadku zebrania się grupy minimum 25-osobowej nauka BEZPŁATNA.

 

Technik usług kosmetycznych

 Opis zawodu:

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalny na organizm człowieka.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielania porad kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 perspektywy zawodowe:

Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości*,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Podstawy dermatologii
 • Kosmetyka
 • Preparatyka kosmetyczna
 • Podstawy fizykoterapii
 • Podstawy zdrowego żywienia
 • Język obcy zawodowy
 • Komunikacja społeczna i podstawy marketingu
 • Informatyka w kosmetyce
 • Pracownia makijażu i stylizacji
 • Pracownia masażu kosmetycznego
 • Pracownia kosmetyki twarzy
 • Pracownia kosmetyki ciała
 • Pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

program kształcenia:
 • nazwa zawodu: technik usług kosmetycznych,
 • symbol zawodu: 514207,
 • nauka trwa 4 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacjI: FRK.04.- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • praktyka zawodowa: w II i IV semestrze po 70 godzin, łącznie w cyklu nauczania 140 godz.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.04. odbywa się pod koniec IV semestru

Czesne 100 zł/m-c. Szkoła zapewnia sprzęt i kosmetyki do realizacji zajęć. Pracujemy na markach CLARENA i NOREL.

 

Opiekun medyczny

Opis zawodu:

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę w szpitalach (oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecznicze), ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (opieka indywidualna), środowiskowych domach pomocy, fundacjach, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

przedmioty:
 • Podstawy przedsiębiorczości*,
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Technologie informacyjne
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć

program kształcenia:
 • nazwa zawodu: opiekun medyczny,
 • symbol zawodu: 532102,
 • nauka trwa 2 semestry,
 • system: zaoczny,
 • nazwa kwalifikacji: MED.03.-Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • praktyka zawodowa: w I i II semestrze po 70 godzin, łącznie w cyklu nauczania 140 godz.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.03. odbywa się na koniec II semestru.

Czesne 100 zł/m-c.

 

wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły POBIERZ
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania lekarskie będą wydawane słuchaczom dopiero po zebraniu się wymaganej minimalnej ilości osób na dany kierunek kształcenia- o wszystkim poinformujemy telefonicznie)
czekamy na ciebie, zapisz siĘ już dziś - liczba miejsca ograniczona
o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń
rekrutacja trwa do 13 września 2019 r.
dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

ul. Kryniczna 22, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (85) 730 24 49, email: bielsk@zdz.bialystok.pl