Zapraszamy osoby do 30 r. ż. do bezpłatnego udziału w projekcie

Bielski Ośrodek ZDZ realizuje projekt:

„Rozwój z POWERem - kompleksowy program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE pobierz

REGULAMIN PROJEKTU pobierz

Info na stronę power