Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Nowy projekt w bielskim Ośrodku ZDZ

Bierny miniaturaBielski ośrodek ZDZ realizuje projekt:

"OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
       - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 5 osób)
       - Spawanie metodą MAG (4 grupy po 6 osób)
       - Pracownik ds. kadrowych i płacowych (4 grupy po 5 osób)
       - Pracownik ds. obsługi biurowej (4 grupy po 5 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo i/lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy ), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Formularz zgłoszeniowy