Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Co to jest Krajowy Fundusz szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika (ze środków KFS nie mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

 Jakie działania mogą być sfinansowane z KFS?

Forma wsparcia w ramach KFS:

  • Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • Kursy,
  • Studia podyplomowe,
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na finansowanie działań w obszarze tzw. szkoleń miękkich, tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z: pracą w zespole, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem, asertywnością, motywowaniem, pozyskiwaniem i obsługą klienta, negocjacjami w zakupach, sprzedaży, coachingiem itp.

Wysokość dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób)- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 100% wnioskowanej kwoty
  • małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 80% wnioskowanej kwoty (20% - wkład własny)

Jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.

 Jak otrzymać wsparcie?

Należy złożyć we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Jeśli zdecydujesz się zrealizować u nas kursy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomożemy Tobie wypełnić wniosek

 

Sprawdź szczegóły na stronie PUP w Bielsku Podlaskim

Wnioski będą przyjmowane w dniu 24.06.2016 r.
w godz. od 7.30 do 15.30
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17 (pok. 201, II piętro)