Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

elektryk miniaturaBielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Każda, najbardziej nawet błaha praca, jaka wiąże się z instalacjami elektrycznymi do 1kV musi być wykonywana przy wyłączonym napięciu zasilającym. Jest to konieczne nawet, kiedy chodzi o bardzo proste czynności jak wymiana żarówek, gniazd czy układanie przewodów zasilających. O tym wszystkim i wielu innych istotnych aspektach pracy "z prądem" dowiecie się na szkoleniu!

 

TERMIN SZKOLENIA: do ustalenia, po zebraniu się grupy m.in.: 8 osób

 Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 Zakres szkolenia:

  • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
  • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
  • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Warunek uczestnictwa:

  • ukończone co najmniej gimnazjum/szkoła podstawowa (8 lat) lub szkoła zawodowa
  • ukończone 18 lat

Absolwent szkolenia otrzymuje:

Po zakończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu wewnętrznego i po pozytywnym zdaniu tego egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci szkolenia, w celu uzyskania kwalifikacji, przystępują do egzaminu zewnętrznego przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV.

Koszt szkolenia: 450,00 zł/osobę,

Koszt egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną:   210,00 zł/wniosek  (cena egzaminu: 10% wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku)

Łączny koszt: 660,00 zł/osobę.

Liczba godzin szkolenia: 32

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: