Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pracownik administracyjno-biurowy z modułem języka angielskiego

administracja2 miniaturaBielski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich, którzy chcą w przyszłości podjąć zatrudnienie w charakterze pracownika administarcyjno-biurowego,  na szkolenie:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z MODUŁEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem kursu jest wyposażenie każdego z uczestników w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego.

Czas trwania kursu
78 godzin - zagadnienia administracyjno-biurowe

50 godzin - moduł językowy

 Harmonogram spotkań zostanie ustalony po zebraniu się grupy min. 8 osób

Absolwent kursu będzie znał:

 • zasady prowadzenia korespondencji,
 • zasady segregowania i archiwizowania dokumentacji,
 • sposoby prowadzenia rozmów z klientami i partnerami firmy,
 • zagadnienia związane z komunikacją i zasady porozumiewania się
 • zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy,
 • zasady obsługi maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).

Absolwent kursu będzie potrafił:

 • prowadzić korespondencję,
 • segregować i archiwizować dokumentację,
 • nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy,
 • organizować spotkania i narady
 • organizować czas i miejsce pracy,
 • współpracować w grupie i z kierownictwem firmy,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia biurowe.
Wymagania stawiane kandydatom na kurs
Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem co najmniej średnim, pragnących podjąć zatrudnienie jako pracownik administracyjno-biurowy. Pożądany jest także staż pracy na stanowisku administracyjnym trwający minimum 6 miesięcy.

Koszt: 900,00 zł/osobę

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017

egz zawUWAGA!!! Słuchacze kierunków:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik usług kosmetycznych

Przypominamy terminy egzaminu zawodowego:

 • część praktyczna - 9  stycznia 2017 r. w godz. 13.00 - 15.00
 • część pisemna - 12 stycznia 2017 r. w godz. 12.00 - 13.00

Egzamin zawodowy dotyczy kwalifikacji:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (egzamin poprawkowy)

Prosimy słuchaczy przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Na egzamin należy OBLIGATORYJNIE zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • długopis z czarnym wkładem
 • kalkulator (dot.BHP)

Wyniki powyższych egzaminów zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2017 r.

WAŻNE!!! Słuchacze szkoły policealnej - dane do regulowania czesnego za naukę

czesne

Szanowni słuchacze szkoły policealnej!

Podajemy dane do regulowania czesnego za naukę...

Przypominamy, że zgodnie z umową wpłat należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca (wyjątkowo we wrześniu do 23.09.2016 r.). Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo na adres: bielsk@zdz.bialystok.pl

Dane do wpłat:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

tytułem: 705 02 01 01, miesiąc za który dokonana wpłata

 

UWAGA!!! Wymiana legitymacji szkolnych

legitymUWAGA!!! Prosimy wszystkich słuchaczy III semestru kierunków: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Technik usług kosmetycznych, którym wraz z rozpoczęciem nauki we wrześniu ubiegłego roku zostały wydane legitymacje, o przyniesienie ich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września do sekretariatu szkoły w celu wymiany na nowe (zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych):

§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66a oraz legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66, o których mowa w § 2 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), zachowują ważność do dnia 30 września 2016 r.
2. W terminie do dnia 30 września 2016 r. szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych wymienią uczniom i słuchaczom legitymacje, o których mowa w ust. 1, na nowe legitymacje szkolne wydane na drukach według wzoru nr 66b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji, o których mowa w ust. 1, i jest nieodpłatna.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Co to jest Krajowy Fundusz szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika (ze środków KFS nie mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

 Jakie działania mogą być sfinansowane z KFS?

Forma wsparcia w ramach KFS:

 • Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
 • Kursy,
 • Studia podyplomowe,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na finansowanie działań w obszarze tzw. szkoleń miękkich, tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z: pracą w zespole, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem, asertywnością, motywowaniem, pozyskiwaniem i obsługą klienta, negocjacjami w zakupach, sprzedaży, coachingiem itp.

Wysokość dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób)- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 100% wnioskowanej kwoty
 • małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 80% wnioskowanej kwoty (20% - wkład własny)

Jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.

 Jak otrzymać wsparcie?

Należy złożyć we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Jeśli zdecydujesz się zrealizować u nas kursy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomożemy Tobie wypełnić wniosek

 

Sprawdź szczegóły na stronie PUP w Bielsku Podlaskim

Wnioski będą przyjmowane w dniu 24.06.2016 r.
w godz. od 7.30 do 15.30
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17 (pok. 201, II piętro)

ZDZ na 37. Dniach Bielska Podlaskiego

IMG 0277Z radością informujemy, że w dniu 5 czerwca 2016 r. (niedziela) w ramach obchodów 37. Dni Bielska Podlaskiego mieliśmy przyjemność zaprezentować ofertę bielskiego Ośrodka ZDZ oraz prowadzonej przez nas Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

W tym dniu przewidzieliśmy różne atrakcje:

 • konkurs wiedzy o ZDZ z nagrodami,
 • malowanie twarzy dzieciom,
 • masaż dłoni,
 • makijaż oczu i ust,
 • henna brwi.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie. Poniżej szczegółowa fotorelacja z tego wydarzenia.

 

Podziękowania

IMG 0621Serdecznie dziękujemy słuchaczkom kierunku technik usług kosmetycznych:

 • Pani Annie Aleksiejuk
 • Pani Katarzynie Gnorowskiej
 • Pani Justynie Ryszczuk
 • Pani Monice Tichoniuk

za pomoc w promocji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim w ramach obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Spisałyście się na medal :) U nas egzamin praktyczny w ramach kwalifikacji A.61 już zdałyście :)

Poniżej można podziwiać pracę naszych dziewcząt.