Bielsk Podlaski

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017

egz zawUWAGA!!! Słuchacze kierunków:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik usług kosmetycznych

Przypominamy terminy egzaminu zawodowego:

 • część praktyczna - 9  stycznia 2017 r. w godz. 13.00 - 15.00
 • część pisemna - 12 stycznia 2017 r. w godz. 12.00 - 13.00

Egzamin zawodowy dotyczy kwalifikacji:

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (egzamin poprawkowy)

Prosimy słuchaczy przystępujących do egzaminu o stawienie się w szkole pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

Na egzamin należy OBLIGATORYJNIE zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • długopis z czarnym wkładem
 • kalkulator (dot.BHP)

Wyniki powyższych egzaminów zostaną opublikowane w dniu 31 marca 2017 r.

WAŻNE!!! Słuchacze szkoły policealnej - dane do regulowania czesnego za naukę

czesne

Szanowni słuchacze szkoły policealnej!

Podajemy dane do regulowania czesnego za naukę...

Przypominamy, że zgodnie z umową wpłat należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca (wyjątkowo we wrześniu do 23.09.2016 r.). Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo na adres: bielsk@zdz.bialystok.pl

Dane do wpłat:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

tytułem: 705 02 01 01, miesiąc za który dokonana wpłata

 

UWAGA!!! Wymiana legitymacji szkolnych

legitymUWAGA!!! Prosimy wszystkich słuchaczy III semestru kierunków: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Technik usług kosmetycznych, którym wraz z rozpoczęciem nauki we wrześniu ubiegłego roku zostały wydane legitymacje, o przyniesienie ich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września do sekretariatu szkoły w celu wymiany na nowe (zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych):

§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66a oraz legitymacje szkolne wydane uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych na druku według dotychczasowego wzoru nr 66, o których mowa w § 2 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23), zachowują ważność do dnia 30 września 2016 r.
2. W terminie do dnia 30 września 2016 r. szkoły policealne dla młodzieży i szkoły dla dorosłych wymienią uczniom i słuchaczom legitymacje, o których mowa w ust. 1, na nowe legitymacje szkolne wydane na drukach według wzoru nr 66b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji, o których mowa w ust. 1, i jest nieodpłatna.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Co to jest Krajowy Fundusz szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika (ze środków KFS nie mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

 Jakie działania mogą być sfinansowane z KFS?

Forma wsparcia w ramach KFS:

 • Określenie potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego,
 • Kursy,
 • Studia podyplomowe,
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na finansowanie działań w obszarze tzw. szkoleń miękkich, tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z: pracą w zespole, umiejętnościami radzenia sobie ze stresem, asertywnością, motywowaniem, pozyskiwaniem i obsługą klienta, negocjacjami w zakupach, sprzedaży, coachingiem itp.

Wysokość dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób)- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 100% wnioskowanej kwoty
 • małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa- dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 80% wnioskowanej kwoty (20% - wkład własny)

Jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.

 Jak otrzymać wsparcie?

Należy złożyć we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Jeśli zdecydujesz się zrealizować u nas kursy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pomożemy Tobie wypełnić wniosek

 

Sprawdź szczegóły na stronie PUP w Bielsku Podlaskim

Wnioski będą przyjmowane w dniu 24.06.2016 r.
w godz. od 7.30 do 15.30
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17 (pok. 201, II piętro)

ZDZ na 37. Dniach Bielska Podlaskiego

IMG 0277Z radością informujemy, że w dniu 5 czerwca 2016 r. (niedziela) w ramach obchodów 37. Dni Bielska Podlaskiego mieliśmy przyjemność zaprezentować ofertę bielskiego Ośrodka ZDZ oraz prowadzonej przez nas Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

W tym dniu przewidzieliśmy różne atrakcje:

 • konkurs wiedzy o ZDZ z nagrodami,
 • malowanie twarzy dzieciom,
 • masaż dłoni,
 • makijaż oczu i ust,
 • henna brwi.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających, wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie. Poniżej szczegółowa fotorelacja z tego wydarzenia.

 

Podziękowania

IMG 0621Serdecznie dziękujemy słuchaczkom kierunku technik usług kosmetycznych:

 • Pani Annie Aleksiejuk
 • Pani Katarzynie Gnorowskiej
 • Pani Justynie Ryszczuk
 • Pani Monice Tichoniuk

za pomoc w promocji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim w ramach obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Spisałyście się na medal :) U nas egzamin praktyczny w ramach kwalifikacji A.61 już zdałyście :)

Poniżej można podziwiać pracę naszych dziewcząt.

Szerokie Horyzonty - nowy projekt ZDZ - rekrutacja trwa

horyzonty miniaturaOśrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu:

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa

na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”.

 Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (podregion ełcki)
 • łącznie spełniają trzy warunki, czyli: nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 

             UWAGA!!! Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.

 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.
          UWAGA!!! Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą otrzymać osoby z terenów wiejskich oraz osoby z wykształceniem:
           niepełnym   podstawowym,   podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 2 - miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • kurs językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
 • udział w warsztatach i coaching indywidualny
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych - zwiedzanie
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE